6 juni 1982 – 15.00

Verheugt u met Mij omdat Ik mag vertoeven bij u om het Woord te richten, dat de Vader over u zendt.
U weet Mijn kinderen, dat er droefenis heerst onder hen, die zo vaak misleid worden in de wereld. Maar weet ook, dat er iemand naast u staat die u in alles helpen wil. Wat is aangenamer, een Moeder te bezitten die over al Haar kinderen waakt of alleen de vreugde te mogen genieten van wat de wereld u bieden kan ?
Veel werd er al door Uw Moeder gesproken. Ook velen hebben eens gehoor gegeven aan Mijn oproepen, doch jammerlijk genoeg hebben dezen geen of weinig voldoening hierdoor ondervonden.
Waarom zouden zij naar deze weg niet meer terug willen, die zij eerst met volle teugen van Mijn uitspraak hebben gedronken en aanvaard ?
Uw gebeden kunnen helpen, dat allen die weg weer terug mogen gaan die zij eens de rug hebben toegekeerd.
Toch weet de Vader, dat er nog velen onder zijn die wel van goede wille zijn doch er niet voor uit durven komen : bang voor hun omstaanders om vernederd te worden door opnieuw deze zelfde gedachten zich weer op zouden stellen vanwaar zij eens zich gekeerd hebben.
Mijn kinderen reeds vele gebeden hebt u laten opstijgen naar den Vader om de teruggang van deze medemensen. Er zijn er onder de uwen die durven op te komen voor de Hemelse belangen.
Maar ook zijn er onder u die het verlangen koesteren ook maar aanmaal een glimp te mogen opvangen of de Stem te mogen vernemen van Haar, Die de Boodschappen richt tot de mensen van deze en gene natien.
Zij zullen verheugd zijn als Ik mededeel, dat deze dag eens komen zal, wanneer Christus zal wederkomen naar deze aarde, vanwaar Hij opgestegen is naar de Vader, ook allen Mij zullen ontmoeten.
Gij zegt nu reeds het verlangen te hebben om Mij te aanschouwen of voelbaar waar te nemen.
Hoe menigmaal al hebt gij reeds verlichting bekomen met het dragen van uw kruis. De Hemel is u immers altijd nabij, ook als gij zegt niets waar te nemen of te ontwaren.
Ik zal altijd bij u zijn en Jezus zal u sterken in elke nood die over u komt. De Heilige Drievuldigheid wil u door Mij laten aanspreken als de éne ware God, Die geen onderscheid maakt voor welk schepsel dan ook.
Leef steeds in de veronderstelling, dat Jezus Christus u altijd zal zien als Zijn broeders en zusters. Moogt gij er dan ook naar leven en probeer de liefde voor elkaar te blijven zien als een gunst der genade.
Velen die gij ziet als boosdoeners of afkeerders van de Kerk van Christus zijn ook broeders en zusters van Jezus. Ook daarvoor heeft Hij Zijn Leven gegeven en zelfs ook Mij als Moeder voor hen aangesteld.
Wat al voor gebeden gij gezonden hebt naar den Vader om de bescherming af te smeken voor Uwen H.Vader de Paus om het behoud van Zijn leven en de afkeer van hen die reeds hadden voorbereid om Hem uit het leven te bannen, hebt gij samen met de H.Michael Hem weten te behoeden voor een mogelijke aanval.
Toch blijft de Heilige Drieene God en daarnaast Uw Moeder een beroep doen op uw aller gebeden, de goede werken en vooral de naastenliefde om mede daardoor Zijn leven te beschermen door al uw goede daden.
Moge ook Pater Pio Hem bijzonder bijstaan, welke deze Heilige Paus – die thans in uw midden vertoeft – heeft weten te beschermen en Hem eens heeft voorzegd, dat Hij eens een wit habijt zou dragen en dat Hij toen niet vermoedde wat voor een betekenis deze uitspraak inhield.
Ook deze dienaar Gods zal mede door uw gebeden Hem beschermen voor elke mogelijke duivelse aanval.
Geve, dat de Goede Almachtige Heilige Drieene God u allen zegene met deze H.Paus in uw midden !
Hij is uw Apostel op deze wereld. Hebt Hem daarom lief door Hem met uw gebeden altoos te vergezellen. Laat Michael Hem en allen geborgen weten onder zijn vaandel. Dit kunt gij mede bewerkstelligen door uw gebeden !
Wanneer gij vraagt om eenheid onder de uwen, roep dan deze H.Aartsengel aan, die weet in welke moeilijke omstandigheden gij u steeds bevindt.
Moge mede door de Vader en de Zoon, de H.Geest u verlichten met Zijn Raad, maar ook Zijn Wetenschap en de Vreze des Heren.
Dan zullen uw offers en gebeden volkomen zijn.
Richt u daarom, vooral in deze tijd, dikwijls tot de Derde Persoon van de Allerheiligste Drieene God, opdat Hij verlichting en uitkomst over u laat neerkomen !
Met alle liefde die in Mijn Hart verborgen ligt wil Ik u zegenen en wel tegelijk met Mijn Priesterzoon.
Kniel dan nu ! Om Onze zegen te mogen bekomen. Moge door de woorden en het gebaar, dat Mijn Priesterzoon over u doet neerkomen de zegen met u zijn van de Vader, Zoon en de H.Geest !
Ik zal u, met Mijn Handen over uw hoofden uitgestrekt, opnemen als kinderen Gods !
Ik groet en dank u !
Dag kinderen ! en moge dan de vrede van de Heilige Drievuldigheid over u komen en met u allen zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief