20 december 1981 – 15.00

Opnieuw kom Ik tot U allen, want Ik heb Uw smeekbeden gehoord. Velen van
U zijn dan ook naar hier gekomen om niet alleen Mij te groeten doch ook
om het Jezuskind de eer te brengen die Het toekomt. Voor allen wil Ik
dan ook bemiddelen bij het Jezuskindje, Dat spoedig Zich opnieuw aan de
wereld vertonen zal. Hij is altoos het middelpunt van aller harten en de
toeverlaat voor allen, die zich in de allergrootste noden bevinden,
bijzonder voor Uw medebroeders niet ver van deze plaats van waaruit Uw
Opperherder Paus Joannes Paulus geboren werd en ook meeleeft met alle
noden met zijn landgenoten van zijn geboorteland. Uw gebeden heb Ik
aanhoord, maar zal deze ook aan de voeten leggen van de Vader, Zoon en
H.Geest, maar bijzonder het Kerstekind zal zeker ook al Uw belangen
behartigen bij Zijn Vader en Moeder. Mogen door Uw gebeden en Uw gang
naar de plaatsen waar Uw aller Moeder komt en Zich vertoont, altijd
verhoord worden. Dan zullen de liefsten van U allen, Die Gij de Heilige
Drievuldigheid moogt noemen, U bijstaan met al wat U verlangt te mogen
bezitten en U met Hun glorievolle genadegave overladen. Gij vraagt
herhaaldelijk om genezing en eendracht onder Uw dierbaren. Maar wie van
U kan zeggen dat hij een vredige Kersttijd kan tegemoet gaan als gij Uw
broeder niet vergeeft die U niet ter wille was. Dan zal ook door Mijn
bemiddeling U allen geholpen worden en zal er geen klacht meer over Uw
lippen komen. Moge door Mijn aansporing gij steeds gedenken dat gij nog
klein zijt van geest en hart. Zet daarom Uw harten wijd open voor allen.
En wanneer gij bij de Kribbe staat, laat het dan ook een vredegroet
zijn, die gij de Kleine Jezus brengen zult. Hij kwam voor U als de
Verlosser der wereld. Maar als gij geen vrede kunt geven aan hen, die U
misdeden, dan zal er weinig of niets te bemerken zijn van de oprechte
vrede en blijdschap in Uw harten. Maar Ik weet dat gij van goeden wille
zijt en dat gij steeds bereid zijt om te helpen waar de noden zich
voordoen. Dan zullen door deze goede attentie’s voor hen, die arm zijn
of niets bezitten, ook beloond worden en zal Uw gebed niet tevergeefs
zijn geweest. Breng licht voor hen, die nog in het donker de weg moeten
zoeken en doe dat niet alleen door Uw gave, maar vooral door Uw gebeden.
Dit zal kracht bijzetten om de Hemelse Vader te bewegen, dat het
Jezuskind U met Zijn liefdevolle genade zal overladen. Ga op weg en sta
niet stil als gij meent dit niet aan te kunnen, opdat gij allen een
beetje troost geeft om hun te bevrijden van de boeien waarin zovelen
gekluisterd zijn. Staar U niet blind op alles wat steeds op U afkomt,
maar wees blij en verheugd, dat gij een mens moogt zijn, die helpen kan.
Verlosser der wereld redt Rusland, badt gij vroeger, nu kunt gij hier
aan toevoegen redt de landen, die in de allergrootste onzekerheden
verkeren. Want bij Hem is alle hoop, alle genade, elke liefde, die Hij
zo gaarne wil brengen als pas geboren Kindje. Op aarde gekomen om allen
te redden, allen te geven waar zij naar verlangen, doch ook recht op
hebben. Laat Mij deze bede niet tevergeefs naar de Vader brengen die gij
aan Mij hebt willen vragen, maar kniel om de zegen te ontvangen tegelijk
met die van Mijn Priesterzoon, zodat de Harten van de Driewerf H.God Uw
deel moge zijn. + Wij zullen samen op dit ogenblik U zegenen ! Dan zal
Ik Mijn Mantel uitstrekken nu en U allen binden onder Mijn Moederhart.
Bidt kinderen voor Zijne Heiligheid de Paus en al degene van waaruit hij
voortkwam en geboren werd in dat land. Ik groet U allen en dank U. Dag
kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief