23 augustus 1984 – 11.30 – Xhoffraix – Belgie

Ten enenmale doet het Mij vreugd om af te mogen dalen naar de plaats waar Mijn aardse kinderen nog verblijven, een andermaal daarentegen doet het Mij leed, dat Mijn bezoeken gericht moeten zijn op de smarten die men Zijn Schepper aandoet.
God verstoot degenen niet die hun eigen wil doen, maar geeft hen elke nieuwe morgen opnieuw een kans om zich te onderwerpen aan Degene, Die boven hem staat.
Het is Zijns Wille, dat gij geen voedsel geeft aan eigenliefde.
Jezus heeft niet de voldoening gezocht van Zijn Eigen Wil, maar Hij heeft dien onderworpen aan de Wil Zijns Vaders tot aan Zijn dood.
Ook Uw Hemelse Moeder zocht geenszins Haar eigen wil.
Zij offerde Haar Welbeminden Zoon, tegen Haar natuurlijke neiging in, op aan het kruis. Daar aanschouwde Ik niet de verheerlijking van Jezus op Thabor, maar Ik deelde in Zijn beschimpingen op Golgotha en offerde Mijn Wil op aan den Wil van de Eeuwige Vader.
Weiger aan God niets van hetgeen Hij Zelf, of door Zijn plaatsbekleder, van u verlangt. ‘t Is een zeker teken, dat Hij ene ziel bijzonder liefheeft wanneer Hij veel van haar vordert.
Deins nimmer terug voor den duur der beproevingen, want zij zijn een bewijs van de liefde, welke God u toedraagt. Offer Hem vooral uw oordeel op en laat de keuze hetgeen gij te doen hebt, aan Hem over.
Wees er onverschillig voor of de mensen u hoog of geringschatten, of zij u vergeten of aan u denken.
Luister Mijn kinderen naar de Woorden die Ik liet neerschrijven, vergeet niet dat zij rechtstreeks vanuit den Vader op u gericht zijn, vanuit welk land Ik ook tot u spreek. Niet alleen voor hen die Mijn Boodschappen lezen of aanhoren zijn Mijn raadgevingen bedoeld, maar ook voor hen die menen dat dit niet de Woorden zijn van Jezus’ Moeder.
Hoe zoudt gij uzelve en anderen wijs kunnen maken en te doen overtuigen, dat het satan is die tot u spreekt ?
Gij dwaze en eigenzuchtige mens, is het u dan niet duidelijk, dat zulk een boze geest de naam “Jezus” niet durft uit te spreken ?
Al is hij niet bang om de mens te benaderen onder zijn gebeden en hem te overtuigen dat hij het is die de volgelingen gelukkig maakt, hij slaat al snel op de vlucht bij de aanroeping van Michael. Zelfs bij de Naam “Moeder van God” siddert hij en neemt al gedeeltelijk afstand van zijn prooi.
Laat uw Rozenkrans nooit verre van u zijn en laat hem door uw vingers glijden, ook als gij in gedachten met God verenigd wilt zijn.
Neem uw toevlucht tot den H.Geest. Hij zal in u de inspiratiebron zijn. Weest daarom niet bang als men u angst aanjaagt, want als ge Zijn Tempel gereinigd houdt – dus uw hart – zal satan, of geen andere booswicht u deren of beletten om naar de inspraken te luisteren die de Geest van liefde u overstelpt.
‘t Is daarom nodig, dat Hij dit vuur in u ontsteekt, opdat het aan brandende fakkel wordt die nimmer te doven valt.
Jezus heeft niet enkel het boordsel van Zijn Kleed u ter aanraking aangeboden, maar Hij schenkt Zichzelve geheel en al.
Door het H.Sacrament tot op de bodem der ziel tot de mens te naderen, wil Hij volkomen aan zijn met zijn geliefde.
Hij legt hier, door in Eigen Persoon te komen, een veel grotere inschikkelijkheid jegens u aan den dag dan Hij vroeger deed jegens de zieken aan wier aandrang Hij toegaf, wier verlangen Hij bevredigde.
Met Hem verenigd kan u geen lijden treffen, dat tot volmaaktheid u zal afhouden.
Wees ervan overtuigd, dat Hij zelfs aan oogopslag naar Hem gericht zegenen zal.
Ook wanneer Zijn Dienaar u in Zijn Naam en die van Uw Moeder zegent, zal het Zijn Hand en Mijn gebaar zijn die u deze gunst verleent.
Ik groet u wederom vanuit een ander land en dank u reeds bij voorbaat voor uw begrip om Hem.

Aanmelden voor de nieuwsbrief