15 augustus 1985 – 06.10

Gegroet Mijn getrouwe kinderen !
Reeds vroeg in de morgen ben Ik naar de aarde gekomen om u wederom den weg te wijzen, die Christus ons is voorgegaan.
Wees lief voor elkander, dan zult ook gij bemind worden.
Gij weet echter, dat men u zal haten, ja zelfs met de vinger nawijst, als gij de Boodschap van Uw Moeder als opdracht vervult.
Al leefde Het Huisgezin te Nazareth in alle stilte, moest het veel verduren van hen, die zich van Ons afkeerden. Samen op weg naar de Hemel is de hoop naar de vervolmaking in Jezus Christus.
Moet die eenheid in het hoogste en heiligste verlangen u niet zeer dicht tot elkander brengen ?
Wij treden in de Kerk door aan Doopsel, dat ons de heiligmakende genade geeft en omvormt tot Tempel van de H.Geest en aan maakt met Jezus Christus. Alle gedoopten bezitten deze onschatbare en onzegbaar waardevolle genade. U allen bezielt aan geest, de Christelijke Geest, Die de openbaring is van de Geest van Jezus Christus.
Wat ons bindt is God Zelf, Die ons de band gaf van het ene Heilige geloof, het éne Doopsel, Zijn liefdevol Vaderschap tenslotte, dat ons bijeenhoudt in Het Mystieke Lichaam van de Zoon, waarvan Christus Zelf het Hoofd is.
In Jezus en Zijn Kruis ligt uw kracht, uw wijsheid en glorie.
De prediking van het Kruis is wel een dwaasheid voor hen die verloren gaan.
Beijvert u om de eeuwige Zaligheid te veroveren, dan zijt gij goede Christenen.
Bidt vaak de Rozenkrans en dan wel, dat de Heer u verstaat.
Bidt voor Nederland en alle landen, dat de éne ware leer van Christus verkondigd wordt. Dan zal Ik, Uw Moeder, over u waken, zodat “de boze” geen vat op u heeft.
Er is een vurigheid die vooral en vaak uitsluitend bestaat uit gevoelens, die dus berust op het gevoel. Zij is een vurigheid, die men niet onmiddelijk behoeft te veroordelen, maar die, zoals men begrijpt, gevaarlijk is, omdat zij u de illusie kan bezorgen, dat u al ver gevorderd zijt in het geestelijk leven.
Maar daar behoort men de woorden ook na te komen van de Heer : “mogen zij allen aan zijn, gelijk wij Vader” , dan zult gij eens de Hemelvaart genieten.
Ik zegen u, gepaard gaande met Mijn Priesterzonen. Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief