17 mei 1984 – 14.20

Mijn geliefden bidt ! dat gij geworteld moogt blijven en gegrondvest in de liefde. De liefde is de wortel waaruit men alle levenssappen putten kan.
Zij is het fundament waarmee een waardig bestaan wordt opgebouwd.
Als de liefde afwezig is of als zij aarzelt, wankelt het gehele inwendige leven. Niets tast zozeer de liefde aan dan haar nabootsing, de eigenliefde. Liefde leeft bij voorkeur van het lijden en zonder lijden kan zij niet bloeien, zoals zij uit haar aard steeds naar het offer zoekt. Het offer en de offervaardigheid zijn de sleutels die toegang geven tot elke deugd.
Daarom is het zo belangrijk om geworteld en gegrondvest te blijven in de liefde, omdat de liefde het offer kweekt en om het offer roept.
Begin met het vooruitzicht van uw moeilijkheden, van uw ziekte, uw zorgen en allerlei narigheden, aan Jezus Christus offers aan te bieden, want Hij heeft Zichzelf geofferd voor u ; offer uw geest en al uw gedachten op aan Zijn Geest, opdat Zijn Geest uw geest moge worden, uw hart en al zijn genegenheden aan Zijn Hart, opdat Zijn Hart uw hart vervange.
Vergeet Zijn Lijden niet !
Hij wilde daarin een groot bewijs geven van Zijn Liefde, het past u niet, dat zonder meer achteloos voorbij te gaan.
Zijn Wonden zijn bronnen van genade en zegen.
Herinneren Zijn doorwonde Handen u niet aan de zachtheid van Zijn gebaar als Hij die neerlei op de zieken of de kinderen die Hij met deze goede heilige Handen zegende ?
Het is u niet onbekend, dat gij de levende tempels des H.Geestes zijt en dat gij als even zoveel levende stenen, door dien God van Liefde in ‘t gebouw van ‘t Hemels Jerusalem moet geplaatst worden, anders blijft gij gelijk aan ruwe stenen, die nergens toe dienen, die men versmaadt en ver van zich afwerpt.
De liefdevolle Bouwmeester wil u mogelijk tot een der voornaamste stenen maken van Zijn eeuwigen bouw.
Laat Hem dus begaan. Hij heeft u lief !
Wie kan zich, na deze overweging onthouden Zijn Kruis te dragen ?
Draag het met blijdschap, wetend, dat gij er een overwinnende kracht in vinden zult, waaraan geen uwer vijanden zal kunnen weerstaan.
Weest allen gezegend door Gods Almacht met de handen die u dit gebaar laten zien en zoveel genade laten toekomen waarbij niets kan vergeleken worden.
Dan zal de vrede met u allen zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief