26 mei 1985 – 14.10

Wees niet bevreesd Mijn kinderen en ook niet verwonderd, dat moeilijkheden u treffen in het leven. Want iedere vorm van lijden is een begenadiging en tevens een waarschuwing van God.
De beproevingen die u treffen kunnen allerlei vormen aannemen, zoals zij ook allerlei oorzaken hebben kunnen.
Het is haast ondenkbaar, dat mensen niet lijden door mensen ; zelfs de bestwillenden hebben hun gebreken die anderen kwetsen of tekort doen; zij worden zelfs bij al hun goede bedoelingen vaak niet begrepen of worden miskend.
Uw streven moet dus zijn vaal van anderen te verdragen en zoveel mogelijk voor anderen te doen.
Wilt gij tot de sterken behoren, dan moet u de gevoeligheden der zwakken ontzien en niet uzelve zoeken. Zoek het welzijn van de naaste, zodat hij zich aan u stichten zal. Het gevolg zal dan weldra zijn, dat gij uw eigen inzichten moet laten varen terwille van hen, die met u leven.
Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt wat de Wil van God is, wat goed is en welbehagelijk in Gods Ogen.
Wie zal u scheiden van Christus’ Liefde ?
Wederwaardigheden of benauwdheid, gevaar of het zwaard ?
Zijt gij kinderen, dan zijt gij erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus indien ge met Hem lijdt, om ook met Hem verheerlijkt te worden.
Weest ervan overtuigd, dat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die u geopenbaard zal worden.
Toch rijst bij menigeen nog de vraag : “Waarom lijden ?”
Waar komt toch al het lijden vandaan ? God had toch een wereld kunnen scheppen waaruit alle physiek kwaad afwezig was, waarin dus alle natuurwetten en wereldkrachten nooit met elkander in botsing zouden komen, ook niet in de kleinste onderdelen.
Het zou dus op zich mogelijk zijn, dat alle natuurlijk lijden, dat thans daardoor veroorzaakt wordt, alle levende wezens gespaard zouden blijven.
God heeft die wereld niet gewild. Waarom Hij deze en geen andere schiep, blijft Zijn ondoorgrondelijk geheim raadsbesluit.
Wij weten alleen, dat Hij de wereld schiep; dat Hij onafhankelijk van alles, uit Zichzelf bestaat en daarom oneindig volmaakt moet zijn; dat Hij oneindig machtig, oneindig wijs en oneindig goed is.
Hij is het, Die u Mijn tegenwoordigheid laat voelen en begrijpen.
Of behoort gij soms ook tot hen, die Mijn vele genadeoorden afbreken ?
Is het misschien jaloersheid, omdat die éne mens Mij ziet ?
Of kunt u het niet geloven, omdat die persoon u niet ligt ?
Spreek over geen enkel genadeoord kwaad. Omdat u het niet begrijpen kunt hoeft u niet ongelovig te zijn.
Velen die hier eens kwamen hebben deze, Mijn zo dierbaar geworden plaats, verlaten.
Waarom eigenlijk ? Bevalt de woordspeling u niet of wordt Mijn genadeoord er rijker door aan de financien ?
Welke pijnlijke woorden werden de H.Vader, Paus Joannes Paulus II, aangedaan.
Bevalt de pracht en praal soms niet of klopt men misschien aan de deur om dit alles mee te helpen bekostigen ?
Opbouwen voor de eer van Christus, de eer die Hem alleen toekomt.
Opbouwen ! wat een Zalig Woord; afbreken, welk een stof zal het doen opwaaien en hoeveel kwade tongen zullen “den boze” daarmee volgen ?
Als u de woorden nog eens voor de geest haalt welke de Grote Kerkvorst tot u allen gericht heeft en uw gedachten eens heel goed laat gaan, zult u moeten toegeven, dat uw ziel er veel rijker door geworden is. Dan zult u, na een goed leven en de ware leer van Christus en die van Uw Moeder de H.Kerk gevolgd hebbende, het Koninkrijk van Christus kunnen binnentreden.
Het Rijk der Hemelen, dat alle schatten van de wereld overtreft, zal ook uw bezit zijn, als gij nu ook goed zijt geweest om dit, Mijn lief geworden Oord, mede te helpen opbouwen en uitdragen.
Het is onjuist slechts ellende te willen zien en niet te zullen erkennen, dat uit het kwaad veel goed voortkomt.
Waar gebeden wordt is het zalig toeven en de kwade geesten zullen moeten ruimen voor Mijn biddende kinderen.
Mijn Zoon wordt nog overal vervolgd, daarom zal ook op uw schouder het kruis zwaarder drukken.
Roep Mij bij Mijn Naam en Ik zal er zijn om te ondersteunen.
Want zelfs alleen al bij de gedachte, dat de Priester u gaarne zegent, kunnen al uw schulden hierdoor vergeven zijn en zal Ik tegelijkertijd Mijn Armen om uw zwakke lichaam slaan om alle kinderen te plaatsen en te scharen onder Mijn Mantel, om u voor altijd een warme plaats te geven in Mijn Hart.

Aanmelden voor de nieuwsbrief