21 mei 1984 – 14.45

Mijn kinderen houdt uzelve eerst in vrede en dan zult gij ook anderen tot vrede kunnen brengen.
Weliswaar kunnen er dagen of perioden zijn, dat bijna alles van weinig belang schijnt te zijn, dat veel van wat tot nu toe rijk en bloeiend scheen, dor en kleurloos is geworden.
Waar gij misschien vroeger genoot van het eendrachtig streven naar dat éne ideaal, is thans wantrouwen, geheime of openlijke vijandschap in de plaats getreden.
Vaak hebt u zelf geen vertrouwen in anderen en wordt op uw beurt blijkbaar zeer weinig vertrouwd.
In iedere mens leeft een zekere drang naar heldenverering. Men vereert en bewondert een groot man, een grote vrouw.
En over de bewondering en verering heen, die tot liefde leiden, komt men haast natuurlijkerwijze tot navolging. Men wil zijn zoals de held, als de voortreffelijke mens. Daarom moet gij ook allereerst Christus leren bewonderen. Probeer ondanks alles ter liefde Gods te berusten in het lijden en te zeggen : “Heer alleen Uwen Wil moge geschieden !”
Als Moeder van allen weet Ik maar al te goed, dat elk offer zwaar weegt, dat men het kruis wat op de schouder wordt gelegd zo goed als niet torsen kan. Men heeft er moeite mee om het te brengen tot aan de eindbestemming.
Menigeen mort wellicht en ziet het als een straf van God.
Waarom zou God een straf opleggen, die hij wel of niet verdient ?
Hij laat de mens de vrije wil behouden. Als hij goed doet, zal hij door weinigen geroemd worden, maar als hij kwaad schept zal hem door het gebed en offers van anderen en de barmhartigheid van de Almachtige Vader genade worden toegespeeld om wederom een goed mens te zijn.
Bemin dus God zoals Hij het feitelijk van u persoonlijk vraagt. Hebt allen lief, ook als men u haat of uitdaagt. Want op de avond van uw leven zal men u rekenschap vragen over uw liefde.
Wat hebt gij gedaan met het allerkostbaarste vermogen, de liefde van uw hart ? Met die liefde, die alleen God toebehoort, hoe hebt gij die verdeeld op de avond van uw leven ?
Heel nadrukkelijk duid Ik hierop, omdat die laatste avond ook voor u kan komen als een dief in de nacht. Want die avond is ontegenzeggelijk zeer nabij. Heel spoedig en wel eerder dan u denkt komt God u rekenschap vragen. Hij geeft geen bericht meer van Zijn aanstaande komst, want Hij heeft u Zijn Moeder meer dan eens voldoende laten waarschuwen om een goed mens te zijn.
Zij heeft U meerdere malen moed ingesproken, als het lijden lichamelijk dan wel geestelijk ook ondraaglijk leek.
Vandaag kom Ik u wederom opbeuren, want Ik weet dat u bij Mij aanklopt om eindelijk eens verlost te worden van die zware kruisberg.
Een moeder die haar liefde over haar kinderen uitstraalt wordt bemind. Zij is degene die men aanhangt, bij haar vindt men veiligheid.
Als een zieke in de allergrootste nood verkeert, is zijn eerste zucht en die van zijn omstanders : “Moeder!”
Hier ben Ik dan, want Ik ken al uw verdriet en angstige kreten. Ik ken uw zorg, die ook de Mijne is.
Geef u daarom in deze moeilijke uren over aan de Grote Heelmeester. Hij zal Mij als opdracht geven, dat Mijn Handen uw wonden zullen strelen, dat Mijn Handen uw tranen drogen, dat zij alles zullen bedekken wat de mantel der liefde vraagt.
Laat aan Mij de kans om die zaadkorrels te strooien in je hart welke alleen zegenrijke vruchten zullen voortbrengen.
Er zal dan zulk een wasdom komen waar Gods Zegen uit voortvloeit en die zal komen en gegeven worden door Mijn Zoon vanuit de Vader en de H.Geest; en deze H.Drieeenheid zal Haar genadenrijke Zegen overdragen aan de H.Handen van de Priester die u begeleidt.
Geef de vrede die gij daardoor ontvangt aan elkaar, dan zal onze ontmoeting niet tevergeefs zijn geweest.
Uw aller Moeder groet u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief