24 mei 1984 – 14.30

In het leven van elke mens ontmoet men grote en lichtere beproevingen. Deze laatste maken het grotere deel uit van de geestelijke rijkdom, omdat zij veelvuldig zijn. Wie zich oefent in dit eenvoudig smeekgebed : “Vader, alleen Uwen Wil geschiede !” laat de lichtere kruisjes niet naast zich neervallen, die God hem iedere dag weer toezendt, juist om hem in staat te stellen het offer te aanvaarden en de eigenliefde grondig te vernietigen.
Prijs uzelve gelukkig als God jou heeft uitgekozen om Zijn Kruis te helpen verlichten of….om het voor een korte wijle slechts alleen te dragen.
Zijt ge bang om daarop je antwoord te geven ? Heeft Hij daardoor uit liefde tot jou Zijnen Kruisdood willen ondergaan ?
Ook door jou heeft Hij de scherpe doornen gevoeld waaruit de Kroon gevlochten was. De naaldscherpe takken had men tot een kroon gevormd, alvorens de roos zich mocht ontwikkelen, maar die reeds in wording was.
Toch liet de roos haar sappen los, die de steel reeds bij zich droeg en deze vloeiden rijkelijk over Het Heilig Hoofd van deze grootste Martelaar aller tijden.
Eens betekent dit de bereiking van ieders einddoel, want het samenvloeien van uwen wil met de Wil van God is voor u allen de Hemel.
Het is niet voldoende, dat men zich oefent in de liefde, men moet beminnen ook zuiveren. Want de eigenliefde is er zo snel bij om zich daarmee in te mengen. Dit is meestal onvermijdelijk en God laat het dan ook tijdelijk toe. Maar naarmate u Zijn Licht ontvangt en God u openbaart wat er aan onreinheid van uw kant onder die Hemelse Gloed verborgen wordt, is het uw plicht zeer zorgvuldig en aandachtig te zijn en die heilige liefde te zuiveren van alles wat haar bevlekt.
De Liefde van God bracht de Roos voort en schiep Haar met fluweelzachte blaadjes, maar maakte Haar sterk, zodat iedereen kon nestelen in Haar binnenste, om voedsel te verstrekken uit Haar Kroon en zo alle verzadigden sterk te maken om een Toren te kunnen plaatsen rondom Haren zuiveren Kelk, die op Haar beurt de deuren ontsluit om elkeen gastvrij te ontvangen.
Blijf er dan wonen om een genaderijk leven op te bouwen.
Dan zal Uw Moeder u Gods Zegen brengen en deze zal u worden overgedragen uit elke Priesterhand die u dit heilige gebaar merkbaar schenkt.
Ik groet u wederom !

Aanmelden voor de nieuwsbrief