Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

15 december 1985 – 14.00

Kom en luister en Ik zal u verhalen, gij allen die God vreest, hoe grote dingen de Heer aan Mijn Ziel heeft gedaan. Niet alleen in diepe nederigheid heb Ik Gods weldaden ontvangen, Ik heb met de deemoed een hartelijke en God-erende dankbaarheid...

Lees verder
8 december 1985 – 03.00

Al is de Heer in Zijn Glorie verschenen boven alle pijn en alle smart, Zijn gezegend Lijden leeft onder u voort, niet enkel op mystieke wijze door het offer der Heilige Mis, dat de “herinnering van Zijn Passie” bevat en er de rijke...

Lees verder
1 december 1985 – 14.16

Mijn geliefden, in veel dingen ziet gij geen uitkomst meer. Het lijkt of u om een of andere reden totaal zijt vastgelopen. Toch weet u, dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben. Troostend bij allerlei angst om de toekomst...

Lees verder
24 november 1985 – 14.30

Mijn opdracht is onder de kinderen der mensen te vertoeven. Hun te leren en te wijzen wat goed is om het eeuwig leven te verwerven. Er is geen mens die niet zijn eigen moeder liefheeft of die niet beseft, dat hij aan haar veel te danken heeft en...

Lees verder
21 november 1985 – 14.15

Mijn geliefde kinderen, het leven met God kan niet worden onderhouden, het kan niet bloeien, tenzij er op Zijn uitnodiging van genade van uw kant een beantwoording volgt. Wie God niet zoekt, zal God niet vinden, wie niet met Hem spreekt, zal Hem...

Lees verder
10 november 1985 – 14.15

Luister Mijn kinderen wat Ik u zeggen ga : Het gaat de wereld slecht, omdat er te weinig liefde is en er is te weinig liefde omdat er te weinig wordt gebeden. Te weinig gebed, niet enkel in de zin van te weinig smeekgebed om de grote gave der...

Lees verder
3 november 1985 – 10.15

Vandaag viert men hier de herinnering aan het Kostbaar Bloed van Jezus in Mijn Hofke. Dring in het geheimvolle Sacrament tussen het Kruis en het Tabernakel verder door. Overal vindt ge dan Jezus met het Kruis en Zijn liefdevolle Blik verzacht...

Lees verder
29 september 1985 – 14.15

Mijn kinderen, niettegenstaande de oorlogen, de bedreiging en de verschrikking van het communisme, leeft u allen – dit enigszins te mogen noemen – in de gelukkigste eeuw, omdat het de eeuw is, dat Maria Uw Moeder u zo veelvuldig...

Lees verder
12 september 1985 – 14.15

Kinderkens, luister ! Wanneer een ouderpaar hun kind verwacht, zijn zij reeds maanden tevoren bezig welke naam het zal meedragen voor het leven. Zo zullen ook beslist Mijn Vader en Moeder tesamen overwogen hebben, welke naam zij hun kind zouden...

Lees verder
8 september 1985 – 02.30

Mijn kinderen, brandend van liefde richt Mijn Moederhart Zich tot u. Ziet het leed in de wereld, dat door moordenaarshanden verricht wordt. Het Hart van Jezus, Mijn Zoon, Dat op een nog wreder en smartelijker wijze gewond wordt, door de...

Lees verder
1 juli 1985 – 14.35

Aanschouw Mijn kinderen de vele erbarmelijke Wonden van Jezus’ Goddelijk Hart. Deze maand, die bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, moest een graadmeting bevatten in het hart van elke mens om de liefde te...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief