26 juni 1988 – 14.05

Kinderen van aan en dezelfde Vader, kinderen gij die eenzelfde Moeder ontvangen hebt bij het Lijden en de Doodstrijd van Mijn Enigst Kind Jezus, wees verheugd als u te lijden hebt.
Dank God in plaats van uitzichtloos somber te zijn; want het lijden is zo zinvol als Christus Zelf zinvol is, het is een bron van vergeving en van vermindering van lijden doordat het participeert in het Lijden van Christus.
Dat hoeft men niet met menselijke wijsheid in te zien, dat hoeft niet aangewezen of nagerekend te kunnen worden, want God heeft u dat geopenbaard.
Natuurlijk komt uw gevoel in opstand en blijft uw gezond verstand er tegen strijden als ge lijden ziet en lijdzaam moet toezien dat er geen hulp van buitenaf gezien mogelijk is.
Doch weet, dat ge tezamen met Hem dien strijd voert en zo wordt de kracht hiervoor het feit.
Als u daarom van mening zijt, dat u het lijden niet meer aankunt of dat u die lijdende mens geen hulp kunt bieden, raadpleeg dan een goede Priester, die in Het Sacrament van de Ziekenzalving u helpt om op nog meer speciale wijze deel te mogen krijgen aan de kracht waarmee Jezus Zijn Lijden heeft aanvaard en gedragen en zo tevens aan de Verlossende Waarde van Zijn Lijden deel krijgen.
Het ligt niet in ‘s-mensen eigen macht om zijn lijden als heilzaam en zinvol te beleven, integendeel heel het wezen van die mens verzet zich tegen het lijden.
Maar Gods’ Genade – de Geloofsgenade – die in de Sacramenten uw deel wordt, doet Jezus in u leven en in Zijn Kracht kunt gij uw verzet tegen het lijden overwinnen, waardoor al het lijden met liefde gedragen ook heilskracht krijgt.
God geeft en neemt het leven. De mens is behoeder en doorgever van het leven, doch geen beheerser over het bestaan van die mens.
In deze tijd van modernisme spreekt men van kinderen plannen, maar in feite is het, dat ouders een kindje krijgen en niet nemen zoals vaak wordt gezegd.
Al zegt de volksmond dat hier de ouders het kleine wezentje voortbrengen, naar lichaam en ziel, toch beseft men daarbij dat zijzelf het leven niet echt uit het niets voortbrengen, doch dat zij het louter alleen “doorgeven”.
Wie dus aan het leven komt, komt aan iets dat niet van hemzelf is, ook wanneer het om het eigen leven gaat. Hij poogt door te dringen tot in het gebied waar alleen God tegenwoordig is en wil daarmee Diens Mysterie openbreken.
Nader tot Het Hart van Jezus in de geest van Geloof.
De toegang is gemakkelijk, omdat Het altijd voor u geopend is, gij kunt er minstens verzekerd van zijn, dat Het u bemint, in zekeren zin zeggen, er in opgesloten zijn.
De liefde geeft aan alles, wat zij bemint, een plaats in het hart, als in haar natuurlijk verblijf.
Om uw vertrouwen op te wekken verzekert God u in de H.Schrift, dat Hij jullie namen in Zijn Handen geschreven draagt.
Met des te meer recht mag ieder van u dan uw hoop op Jezus Christus stellen wanneer gij uw woonplaats vestigt in Zijn Hart en er u nimmer meer uit verwijdert.
Stelt u zich voor bij het ontvangen der H.Communie, alsof gij uw lippen drukt op de Geopende Zijde van Jezus, ten einde Zijn Kostbaar Bloed te drinken en deelachtig te worden aan al de verdiensten Zijns Lijdens.
Zeg dan dikwijls tot Hem : Boetend Hart, dat den losprijs voor onze zielen hebt betaald, help mij de banden der zonde te verbreken, de kwade gewoonte te bestrijden, zijn zinnen te versterven en door de boetvaardigheid, aan God de eer terug te geven, die ik Hem door mijn zonde ontnomen heb.
Kinderen, wanneer u de gelegenheid krijgt om deze Boodschappen op te vangen, als deze u wordt voorgelezen, houdt ze dan niet voor uzelve alleen, maar draag er zorg voor dat al Mijn Woorden, op welke manier dan ook, terecht komen bij al Mijn kinderen.
Dit wil Ik nogmaals beklemtonen : Weet, dat de Bisschop met Commissie en Herder dezer Parochie al Mijn Boodschappen als zijnde bedrog betitelt en deze zullen als zodanig het dorpje Berlicum, nimmer aanwijzen als Verschijningsplaats op hun post, maar God heeft het Laatste Woord en geen enkele mens kan afbreuk doen van Mijn Bezoeken. Ik zal blijven komen !
Hoeveel Priesters en religieuzen gaan nog met liefde en ontzag uitstralend gekleed in toog of habijt wat hun met God verbonden heeft op de dag der Wijding ?
Als zij niet luisteren naar de Paus moet gij hen dan wel braaf gehoorzamen ?
Kinderen, draagt er zorg voor dat deze Plaats groots wordt door Mijn Boodschap onder de mensen te brengen op welke wijze dan ook, want Het Hart van Jezus en Mijn Priesterzoon vanuit de verte, evenals Uw Moeder zegenen u ! Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief