29 november 1987 – 14.05

Mijn zeer geliefde kinderen.
Vandaag wil Ik hier zijn om te luisteren naar de noodkreet van uw aller harten. Uw smarten en leed kennende, heb Ik als Moeder van God en alle mensen, alles bijeen verzameld en deze Onze Hemelse Vader aangeboden en …voor alle Hemelingen in beeld gebracht.
Weet, dat ook Onze Harten meevoelen met uw verdriet en met pijnen en droefheid overstelpt worden.
In deze tijden gebeurt er zoveel onrechtvaardigheid in de wereld, dat dit bijwijlen niet meer gezien of nauwelijks gehoord wordt.
Het kleine mensje in wording wordt zo maar uit de moederschoot weggerukt en gedood en de zonden van onkuisheid tieren welig verder.
De 10 Geboden van God, die voor alle mensen zijn bedoeld en gegeven worden niet meer, of slechts gedeeltelijk, onderhouden.
Hoe dikwijls wordt er tegen de liefde gezondigd, welke toch het hoogste Gebod is, doch de wetten en grenzen worden alsmaar overschreden.
Het 5e Gebod leert, dat alleen “God” Zeggenschap heeft over leven en dood. God geeft de mensen het leven en roept ze terug op Zijn Tijd en niet van dien der mensen. Daarom is en blijft ook euthanasie heel groot kwaad.
Ook het 8ste Gebod, wat God aan de mensen gaf, wordt nog maar nauwelijks overwogen, ja meestal niet serieus genomen.
Veel laster is er in de wereld; men durft zelfs meerdere malen vals te getuigen over zijn naaste. De lastertaal aan zijn medemens woekert ziekelijk verder.
De waarheid durft men niet meer onder ogen zien, men luistert niet naar degene die zich hierover verweren wil. Hij wordt als het ware de hoek ingetrapt, want hij lijdt aan hallucinaties. Het kwaadspreken woekert verder want, dat kan allemaal in dit land, waar Ik als Moeder van Jezus en alle mensen verschijn als de Turris Davidica.
Alles mag, alles kan, alles is goed, want het is toch menselijk als het kwaad is geschied.
De “Groten” der aarde weten, dat dit niet kan, doch zij zwijgen in alle talen.
Alles wordt oogluikend toegestaan, alleen het samen bidden mag en kan niet, want dit hoeft niet zo nodig, daar zit men niet op te wachten. Gezamenlijk gebed kan respect afdwingen. Wat vol geestdrift en moed hier begonnen was, wordt abrupt afgebroken, Nederland haat Missieland. In vele landen op de wereld bidt men om het ware geloof terug te laten komen voor Nederland.
“Kinderen laat ons tot Jezus gaan “.
Wat in de beproeving des levens uw zielen verzwakt en enigszins zinloos maakt is, dat gedurig, bijna aanhoudend terugkomen op het leed, dat u kwelt. In plaats van te trachten u tegemoet te treden ( om den last die u neerdrukt te verlichten, wanneer gij uw harten met gezamenlijke gebeden tot God verheffen wilt ) maakt men het u steeds moeilijker als het geloof van de mens vergeleken wordt met onbetrouwbaar steunsel van een riethalm, dat bij elke windstoot zich laat neerbuigen tot het afbreekt tenslotte.
Jezus Christus spreekt tot de mens door de stem van zijn geweten; maar wellicht hoort hij zijn verwijtingen niet, wijl het gewoel der wereld die zo gemakkelijk versmoort.
Hij spreekt tot allen door Zijn Genade, door verschillende omstandigheden, die De Goddelijke Voorzienigheid zo régelt; maar wellicht weerstaat men daaraan.
De oorbiecht hoeft niet zo nodig meer, het is ouderwets; ja wordt bij velen, zelfs Priesters, in het belachelijke getrokken.
Maar Jezus laat aan de enkelen getrouwen Zijn Liefdevolle Stem vernemen in de Heilige Communie en daar kan men al de Genade bekomen, als gij uw eigen beminnelijkheid terug speelt naar Jezus.
Ga voort, den Heer met volgzaamheid en eenvoud aan te horen; ge zult daardoor een levend geloof aan Zijn Waarachtige Tegenwoordigheid verkrijgen, een boven de grondstellingen der wereld verheven zienswijze en ten gevolge daarvan een geheime Zalving, die Zich zal uitstorten over al uw handelingen.
Wie zijn onrecht goed inziet, is er weinig op uit om recht te zoeken – ziedaar de ootmoed.
Kinderen, nu er een verbod gekomen is van nog langer als pelgrims aan te treden, vergeet deze plaats niet om Mij een privé-bezoek te brengen.
Verre landen waar pelgrims heentrekken worden openlijk gepubliceerd in allerlei persberichten. Men laat dit toe, ja wakkert het aan om nog een grotere toeloop te mogen verwachten.
Hier was het stil, u was niet uit op publicatie, maar Uw Moeder zal het zwijgen niet kunnen worden opgelegd.
Van iemand houden is willen. Maar blijf in het denkbeeld van niets te zijn en verdraag het met liefde, uit respect voor God de Vader, die Mij naar deze Plaats “Berlicum” gezonden heeft.
Nog eenmaal zal de Priester, die Mijn Trouwe Zoon genoemd mag worden, u zegenen, terwijl Ik, Uw Moeder, u allen in Mijn Armen sluit.
Ik zal u blijven gedenken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief