1 april 1988 – 15.00 Goede Vrijdag

Lieve trouwe kinderen !
Lang heb Ik gewacht om wederom Mijn Woord tot u te richten, hetwelk Ik via Elisabeth steeds aan u allen geef.
Gij die hier in gebed verenigd zijt, ziet, dat op dit ogenblik het door haar op papier wordt gezet en niet zoals er gezegd en geschreven wordt, dat zij dit uit andere boeken of vrome boekjes overschrijft.
Het is nu Goede Vrijdag, dag van Lijden en Sterven van Onze Zoon Jezus Christus, Uw Heer en Meester, Die al jullie noden kent.
Ook nu nog Lijdt Het Heilig Hart van Deze Godmens, evenals Dat van Uw aller Moeder.
Jezus heeft door Zijn Kruisdood allen willen verlossen van de eeuwigdurende ondergang. Daarom kunt u bidden : “Verlosser der Wereld redt alle landen en vooral Nederland !”
Zijn Vader heeft Mij Deelgenote laten zijn in Zijnen Lijdensweg en bittere Doodstrijd. Vandaar, dat Ik vanaf dat ogenblik Medeverlosseres ben.
Mocht u ooit een schrijven inzien of een boek tegenkomen waar vermeld wordt, dat Ik gaan Medeverlosseres kà n zijn, moet Ik u mededelen, dat deze niet van de Hemel kunnen zijn.
Jezus Lijdt, ook nu nog. Hij Lijdt, omdat Hij voelt en ziet, dat er zoveel kwaad op de wereld geschiedt, vooral uw land. De wereld hoeft niet verbeterd te worden, maar de mensen die er wonen.
Alsof God iets gemaakt heeft wat niet goed is.
Onlangs hebt u vernomen, dat Uw Kardinaal Priesters heeft laten komen uit een ander land, wegens groot tekort aan goede Herders.
Dezelfde woorden heeft hij toen gesproken welke Ik hier eens aan u gegeven heb, namelijk : “Nederland heet Missieland !”
Veel Bisschoppen, Dekens en Priesters hebben dit niet in dank aangenomen.
Op Witte Donderdag heeft Christus Het Heilig Altaarsacrament ingesteld en daar alleen mannen voor gekozen, die met dit verheven Teken als Apostelen gesierd werden om hun kudden te voeren en begeleiden op de goede weg.
Vrouwen mogen nimmer worden toegelaten tot dit Heilige Ambt.
Zelfs mannen welke nog gehuwd zijn mogen daartoe nooit worden gewijd.
Eens heb Ik hier gesproken :”Alles kan, alles mag in Nederland!”
Een Priester mag nimmer een vrouw als levensgezellin bezitten.
Wanneer Godgewijden nog als Priesters kenbaar zijn en zouden samenleven met een vrouw, zou de goede Rooms-Katholiek weten, dat deze mens zijn jawoord gebroken heeft, wat hij eens als Plechtige Eed gezworen heeft aan God en aan Degene die hem zalfde.
De Priesters welke nog met habijt, toog of collaar kenbaar zijn, worden door hun ambtgenoten erop gewezen, dat dit reeds lang verleden tijd is. Men durft zelfs deze als Priester gekleed gaande Apostel uit te lachen of na te wijzen.
Kinderen, gij die Mijn Boodschap nu nog ontvangt, bidt voor deze armzalige mensen. Blijf ook bidden voor de velen nog ongeboren mensjes, welke dagelijks met duizenden nu nog vermoord worden.
Wel bidt men op het plein van het Binnenhof voor deze kleinen, doch het is te betreuren, dat daar ook vaak gelasterd wordt over deze Plaats, waar Ik als Moeder van allen aan Elisabeth verschijn en Mijn Boodschappen doorgeef.
Zou dit smeekgebed, wat men God de Vader aanbiedt om een einde te maken aan het moorden dan op zulke manier nog waarde hebben ?
Bidden en lasteren kan niet samengaan en zeker geen hulp bieden voor deze kleine onschuldige mensjes in wording.
Daar zal dan ook nimmer Gods Zegen op rusten !
Waar duisternis heerst, kan op deze wijze geen licht brengen.
Men zegt : “de wereld is zo slecht nog niet !”
Kinderen, de wereld ligt op vele plaatsen in duisternis, probeer daarom met uw liefde voor uw naasten licht te brengen, dan zal de wereld aan zijn van Licht, Geloof en Vertrouwen. Als gij zo het Licht van Pasen deelt met al Mijn kinderen, dan zijt ge bezig Christus te brengen in vele gezinnen.
Wanneer gij hierin gelooft, dan probeert ge daarvan je levensbasis te maken.
Als je werkelijk gelooft dan wordt uw geloof vergeving aan de medemens, het wordt begrip en trouw. Dan erkent u, dat God het laatste Woord heeft en dat de dingen zin krijgen, ook in de dood.
Probeer zoveel mogelijk uw noden, pijn en lijden met het offer van zelfgave over te geven aan Mijn Lijdende, met doornen gekroond zijnde Zoon, dan zal de Vader al uw opgedragen leed en offers toepassen op de meest verlaten zielen.
Vandaag en de hele Goede Week heeft Mijn dochter meegeleden en wederom nu Mijn Gestorven Zoon Jezus zien hangen aan het Kruis.
+ Jezus zegent heel bijzonder allen die hier zijn en al degenen die verhinderd waren te komen.
“Mijn Zoon Jezus groet u met Mij !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief