24 juli 1988 – 14.05

Trouwe Gebedskinderen.
Deze Boodschap houdt allereerst een groet in van Uw Hemelse Moeder, gepaard gaande met een vraag, die Zij U stellen wil.
Gaarne aan U dan een verzoek om elf dagen, voorafgaande aan Mijn Feestdag en sluiting van Het Mariale Jaar te willen bidden tot Het Hart van Jezus en tot de H.Geest.
Eens hoop Ik U mede te kunnen delen of Uw aller gebeden ook resultaat verworven heeft.
Wanneer U de H.Mis bijwoont, hetwelk Ik liever Kruisoffer noem, mogen U bijzonder treffen het grootste Heilige Moment van de Consecratie en van het nuttigen van Jezus Heilig Lichaam.
Werp U neder..aanbidt Jezus in U tegenwoordig.
Bidt Hem, U den Balsem te doen kennen, dien gij over Zijn Heilig Hoofd en Zijn Voeten, Die U de weg leerden, zult uitstorten om daarin Uw liefde voor Hem te doen kennen.
Blijf bij Hem en met Hem verenigd.
Zoek maar dan ooit in de gesteltenis te komen welke Magdalena had na haar bekering.
Het Evangelie biedt U, ondanks de verwonderlijke kortheid, waarmee het de bekering van Magdalena verhaalt, in deze uitstekende boetelinge, een voorbeeld van vurige dankzegging en van innige vereniging met Onze Heer in al de omstandigheden van uw leven.
Als gij Jezus bezit, met Zijn Liefde en Zijn Weldaden, drukken de stilte en eenzaamheid niet meer.
Eén Woord, aan enkele Blik van Jezus is voor een welbereid hart voldoende.
Het is een verborgen schuilplaats, waarin het de Goddelijke Majesteit behaagt hare Heerschappij te vestigen.
Zolang Uw hart niet aan God toebehoort, leeft het voor zich of voor de schepselen. Hij eerbiedigt de vrijheid Uwer neigingen en laat Uwen wil volkomen vrij.
‘t Is daarom, dat Jezus met zo Tedere Liefde het geschenk aannam van het hart van Magdalena, een geschenk, dat zij nimmer heeft teruggenomen.
Probeert allen om zulk een geschenk van liefde en eenheid voor elkaar, Jezus aan te bieden. Want mocht er haat in Uw hart zijn, voor een of andere medemens, of U ziet deze liever niet, wanneer gij in Mijn Hofke zijt, heeft Uw gebed, noch Uw goede bedoelingen weinig waarde. Er moet vrede heersen en beslist wanneer gij een Genadeoord bezoekt.
Ook anderen hebben er recht op om hier te zijn om te spreken over hun noden aan Mij, maar ook aan Elisabeth mogen zij hun verlangen uiten.
Niemand anders dan Mijn dochter zal de tijd bepalen van komst en tijd.
Uw hart zal geen bevrediging vinden als gij oordeelt over Uw medemens en gij Uzelven boven anderen verheft om hier te mogen vertoeven.
Rust en Goedheid kunt gij vinden in Het Hart van Jezus.
Hij is een Oceaan van Majesteit, een Glorie waarin al wat goed is en de hoogste Volmaaktheid van eeuwigheid besloten was en zal wezen.
Kinderen waat, dat Ik U lief heb en deze Liefde, die U van Mij ontvangt, moet U niet voor Uzelven alleen behouden, maar doorgeven, want liefde, eenheid en vrede zijn ontvankelijk voor elkaar.
Spreek geen kwaad over Uw medemensen want dan zijt gij Gods Genade niet waardig.
Vraag God om goede trouwe zonen voor Zijn Kerk.
Eén van deze getrouwe zonen zegent U vanuit de verte en Ik mag het Mijne er aan toevoegen.
Wees allen gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief