22 juni 1988 – 14.05

Kinderen, met pijn in Het Hart moet Ik u helaas mededelen, dat de Bisschop van dit Bisdom, aan Het Bestuur van Het Hofke een schrijven heeft gericht dat u Mijn Boodschappen niet meer ontvangen mag.
Ik vraag u daarom nog meer te bidden tot de H.Geest om verlichting en uitkomst als erkende Plaats door de Kerk aans zal worden gegeven.
Kunt u allen met een eerlijk en oprecht gemoed aan anderen doorgeven dat u werkelijk gelooft in Mijn Verschijnen hier ?
Als die enkeling alleen maar komt om er bij te horen en deze reisgelegenheid waar te maken is een minder goed gedrag en bevat weinig zuivere liefde voor Mijn dochter om over Uw aller Moeder maar te zwijgen.
De Heer zegt : “Ik heb u allen uitverkoren uit het midden der wereld “. Hij richt Zich hier blijkbaar tot jullie en tot degenen die luisteren willen.
Zijn Blik dringt door de eeuwen heen. Hij ziet te midden der elkander opvolgende geslachten de zielen, die Hij door vrijwillige liefde heeft uitverkoren.
Nooit kunt gij Hem genoeg danken, dat u er een van zijt.
“Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad”, zegt Jezus.
Dring ootmoedig met blijdschap en heilige vreze door in den diepen zin dezer Woorden van Jezus Christus.
Door de H.Communie is Hij even wezenlijk in u tegenwoordig als Hij Het was te midden Zijner leerlingen en Hij verklaart u tegelijkertijd, evenals Hij het Zijn leerlingen deed, hoezeer Hij u liefheeft.
Wanneer u Jezus in de Heilige Communie bezitten moogt, moet gij u niet te zeer beijveren om met Hem te spreken, maar er des te meer aan denken, dat ook Hij in jouw hart gehoord wil worden.
Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den geest verzameld zijn om het te horen maar vooral om het te bewaren. ‘t Is het verlangen des Heren, het met onuitwisbare letteren in uw zielen te griffen.
Na de H.Communie, als gij Jezus in uw hart draagt, moet gij u aan Zijne Woorden herinneren.
Gij moet u vast en onherroepelijk aan Zijn Goddelijke Persoon verbinden, Hem uit geheel uw hart liefhebben, want de Goddelijke Liefde is veel beter geschikt om u in de wetenschap des heils te onderrichten dan de verstandigste en wijze leraren vermogen.
Kinderen, Ik vraag u om veel te bidden voor de zielen in het vagevuur en voor degenen welke dagelijks sterven zonder Sacramenten.
Bereidt u zelve voor, als zou het de laatste dag van uw leven zijn, maar leer ook door uw voorbeeld dat uw medemens ook liefde wint voor deze Verschijningsplaats.
Als u echter alleen maar komt uit reisgenot en leidend figuur, verlaat dan deze Plaats om je hart later, na goed overleg en wijs beraad, te laten overspoelen met het geluk op de Gezegende Plek der aarde uw voeten te kunnen plaatsen.
Jezus en Uw aller Moeder met Mijn dierbare Priesterzoon zegene u!

Aanmelden voor de nieuwsbrief