8 december 1987 – 14.00

Kinderen, Uw aller Moeder komt u vanaf deze plaats “Berlicum” groeten en tevens danken, dat u als Pelgrim wederom vandaag komt bidden en alzo door uw gezamenlijk gebed Mijn Moederhart ontroert om met moed en durf God en Zijn Moeder hier te eren.
Ook Mijn dierbare Priesterzoon had gaarne uw voorganger willen zijn, doch de Kerkelijke Overheid van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, heeft hem een verbod opgelegd om voor te gaan in openbare erediensten.
Sprak Ik niet in Mijn laatste Boodschap : “Alles kan, alles mag in Nederland ?”
Zonden worden niet zo zwaar meer aangerekend en een dagelijkse zonde was even een kleine vergissing.
Hier hebt u steeds gezamenlijk gebeden en uw tekortkomingen beleden aan de Priester, die alle tijd nam om naar zijn penitenten te luisteren en…. te vergeven. Samen zijn, samen bidden, samen zingen en elkaar vrede geven, is verboden.
Hoe kan men dan nog vragen om “Priesters” aan God ?
De eenvoudige vrouw die u allen kent en de Boodschappen opschreef en doorgaf aan de mensheid, heeft volgens de lasteraars z.g. verschijningen gehad van de Moeder Die hier de titel voert van de Turris Davidica.
Men heeft haar bespot bij de Commissie. Ik heb u immers gezegd, dat zo maar een uitspraak zou worden gedaan. Alleen negatieve kanten, – die veelvuldig waren -, hebben de boventoon gevoerd.
Waarom durft men geen getuigenis af te leggen, dat er zovelen hier genezen zijn naar ziel en lichaam ? De tijd van vroeger, toen Jezus weldoende rondging, blijkt te zijn teruggedraaid. Slechts aan zieke die genezen was kwam naar Jezus om Hem te danken, de overigen vonden het heel gewoon. De Heer talmt ook nu niet met Zijn Beloften, maar Hij wacht af wat u doet om voor Zijn Moeder op te komen, zodat Zij eens mag zegevieren als de Toren van David.
Evenals vroeger heeft de Heer ook nu geduld met de mens.
Hij wacht…en….verwacht ! In deze verwachting moet ge u plaatsen in vrede met God. Leven naar de toekomst, zit diep verankerd in het mensenhart.
Wanneer hij zich niet kan vastklampen aan een beetje hoop, is hij verbitterd. Hij kan niet denken : “morgen gaat het misschien beter”, neen, hij voelt zich altijd mislukt, aan de kant van de weg. Meestal wil de mens wel, maar hij schaamt zich.
Het Centrum van “Credo” is, dat God Komende is. Het Allermooiste, God is Komende ! Zij die hopen, voor hen is het feest vandaag al begonnen. Wie God laat doen, wie in Hem gelooft, hij zal vredebrenger zijn en zo ook gezien worden. Wie overvloed heeft, laat hem het menszijn voelen.
Wees menslievend en deel met wie minder of helemaal niets heeft. Uw God is op Komst !
Wendt u daarom met een groot vertrouwen tot Hem, met een hart, dat hoop biedt aan de noodlijdende mens, dan zal er vrede zijn in de ziel, dat Christus de Messias ruimte schenkt op de gevoeligste en warmste plek van uw hart, dat liefde heet.
Gaarne wil Ik U danken, dat u hier hebt willen zijn, ook voor de prachtige, feestelijke bloemenschat.
Blijf zorgdragen voor het hart, dat zonder vlek Jezus tegemoet treedt en warmte afstraalt, dan zal Ik met wederliefde vergelden, die met Moederzegen gepaard gaat voor allen die hier hadden willen zijn. Ave.

Aanmelden voor de nieuwsbrief