26 juli 1988 – 04.35

Mijn Geliefden !
Vandaag viert de Hemel de Feestdag van Mijn Ouders, welke gij allen kent van de namen Joachim en Anna.
Tesamen hebben Zij het Ouderschap beleefd naar Gods Welbehagen en hun diep Geloof doorgegeven aan Het Kind, dat Zij Maria noemden.
Zo Ik niet geboren ware, had Ik Het Geluk nimmer gekend om Mijn Moederschoot te openen voor de Ontvangenis van de Heilige Geest, waaruit Jezus Christus ontsprong als Zoon van God de Almachtige Vader.
Als U het geluk bezit, dat gij het geloven in God van Uw Ouders hebt meegekregen kunt ge U gelukkig noemen. Want hoevelen zijn er die dit Geloof nog zuiver beleven ?
Toch is Jezus ook voor deze zielen gestorven en Zich Geofferd aan ‘n Kruis.
Niemand bezit een grotere menslievendheid dan Jezus Christus.
Hij is zo goed, dat Hij de zwakheden van de mens ontziet. Zij is groter dan men verwacht.
Bidt voor hen, die God niet willen kennen …. zij werpen zich in de strikken, zonder er aan te denken, dat zij hun zielen blootstellen aan het gevaar voor eeuwig verloren te gaan.
Wellicht hebben zij zelfs het gevaar bemind, maar Zijne Barmhartigheid heeft hen in de diepe wonde van Zijn Allerheiligst Lichaam, een voor de stormen ontoegankelijk toevluchtsoord bereid, waarvan zij ze kunnen zien opkomen, zonder dat ze hen bereiken.
Alleen door Jezus Christus aan Uw Ouders hebt ge het geluk te danken dat U God liefhebt en aanbidt.
Zijn Gedachten zijn steeds op U allen gevestigd, Zijn Hart bemint U, Zijn Barmhartigheid leidt U langs de Wegen der Goddelijke Voorzienigheid tot het Geluk der Heilige Communie, waarvoor gij U met een gevoel van innige dankbaarheid verheugen mag.
‘t Is niet genoeg Onzen Heer in de H.Communie te bezitten, men moet Hem ook behouden en in zijn hart bewaren. ‘t Is zoet datgene te bezitten wat met moeite gezocht werd, vandaar wenst Onze Goddelijke Verlosser Zijn Vereniging tot een duurzame te maken.
Wat moet men doen om Jezus bij zich te houden !
Zich grootmoedig aan alle lijden en teleurstellingen onderwerpen.
Ik begon Mijn Leven van Smarten van het ogenblik dat het Geheim der Menswording voltrokken werd.
Het Leven van Jezus op aarde was een aaneenschakeling van een geduldig verdragen van de onvolmaaktheden van anderen !
Ook nu nog laat de mens dit Goddelijk Hart boeten en bloeden door de ongerechtigheden welke Zijn schepselen elkaar bejegenen.
Begin daarom met Uzelven om lief en goed te zijn voor anderen, zodat door Uw goed voorbeeld gevolg zal worden gegeven.
Bidt veel voor nieuwe Heilige Priesterroepingen en mogen zij, die Uw land nog bezit, hun Heilige Ambt naleven waarvoor zij geroepen waren.
Bidt om Gods Genade af te smeken voor de zielen in het vagevuur en zij, die plotseling hun leven moeten laten.
Ook vraag Ik U, Uw aandacht in gebed te willen brengen voor deze Paus, dat Hij Gods Wil vervullen mag.
Moge de Goede God U allen zegenen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief