19 maart 1981 – 03.45

Elisabeth, vandaag hebt gij niet alleen het geluk Uw Hemelse Moeder te
mogen ontmoeten, doch ook nu Vader Jozef zien op Zijn feestdag. Elke
gelukwens zullen Wij delen, omdat Het Kind dat Ons gegeven werd, Ons de
namen van ongekende grootheid gaf, nl. “Ouders van Jezus”. Bidden wij
eerst gezamenlijk het “Onze Vader”. Straks spreek Ik tot allen, doch
eerstens zal Vader Jozef de voorkeur verleend worden om de plaats aan te
wijzen die Zijn Aardse Bruid zal worden gegeven. St.Jozef: Door de
Hemelse Vader is het Mij vergund hier te mogen vertoeven, naast Uw aller
Moeder. Weinige woorden zijn nodig omtrent de plaats aan te wijzen die
Maria toekomt in de bidruimte. Want zoals Zij gedurende het stervensuur
van Onze Zoon Hem ter rechterzijde bijstond, is het nu onmogelijk Haar
deze ereplaats te ontnemen. Maria, Mijn lieftallige kuise Bruid zal
daarom door William worden aangebracht op de plaats waar nu het Heilig
Aanschijn van Onze Zoon prijkt. Het Heilig Gelaat, dat op de doek van
Veronica achterbleef zal de andere zijde van Zijn Kruis ontvangen.
Wanneer men later een beeld wil plaatsen van Haren Bruidegom, zal
opnieuw en levendig de Heilige Familie daar voor allen te zien zijn.
Dank en groet allen die Mij gedurende deze maand als Toonbeeld van het
huiselijk leven aanroepen. Uw zorgen zullen ook de Mijne zijn ! Maria:
In alle nederigheid wil Ik gehoor geven om na de woorden van Vader Jozef
wederom tot u een Boodschap te richten. Dagelijks zal Ik Mijn
Moederlijke gave nog meer vernieuwen en u dankbaarheid tonen voor de
liefde die gij Vader Jozef, maar bijzonder ook Onze Zoon Jezus schenkt.
Toch hebt gij Mijn kinderen de vermaken der wereld liefgehad en uw ziel
met haar zondige begeerlijkheden besmeurd. Kom dus al uw ongetrouwheden
bewenen aan de voet van Zijn Kruis en dan zal Jezus u verlenen wat Zijn
Vader Hem toelaat te geven. Hij zal je niet alleen aanhoren, doch ook
aanreiken waar ge recht op hebt. Hoeveel jaren heeft Hij op u gewacht
Mijn kinderen en hoe dikwijls hebben tevergeefs Zijn bittere klachten
weerklonken in uw binnenste ? Doch Hij is de enige Die met recht de
“Geduldigste” onder ons genoemd kan worden. Want steeds komt Hij met
dezelfde barmhartigheid bij u terug om uw zielen uit de bedwelming der
wereldse vermaken op te wekken en haar Zijn diepe droefheid te
openbaren. Als gij doordringt tot op de bodem van uw hart zult gij het
moeten betreuren, dat ge vele ongetrouwheden voor de ogen der mensen
verborgen hebt gehouden. En hoeveel opoffering niet heimelijk vermeden ?
Mogen Zijn Heilige Wonden al uw gebreken als met een kleed bedekken,
zodat gij door de warmte de bezoedelingen doet verdwijnen doch nieuwe
vrucht laten voortbrengen. Dan zult gij ontwaren, dat de herinnering aan
Zijn Heilig Sterven, waaraan een allerbitterst lijden voorafging, al uw
kwellingen zo machtig bezielen, dat ge het als een vreugde acht en een
eer om in Zijn Smart te mogen delen. In de H.Communie zult ge sterkte
vinden en troost in overvloed om niet terug te schrikken voor de ruwe en
moeilijke weg die Calvarie heet. Deins echter niet terug voor de
strengheid van het Kruis, want uit het Tabernakel komt het liefdevolle
woord, dat in staat is al uw onverschilligheid te doen vervagen en in
vurige ijver te veranderen. Onder Zijn Kruis had ge geen onverschillige
toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden. Zoudt ge dan zonder aandoening
blijven onder het Heilig gebeuren van het Misoffer, waar Zijn Bloed met
evenveel Liefde vloeit als op Calvarie ? Beschouw met de ogen des
geloofs Uwen Verlosser en kus in de geest de Wonden van Zijn Heilige
Handen en Voeten. Nader eerbiedig tot de Wonden van Zijn Hart en vang
enige druppelen op van het Bloed dat er uitvloeit. Aan het Kruis heeft
Jezus Zich verloofd met de kerk en uit die vereniging zijt gij allen
geestelijkerwijze geboren. Bemin en aanbidt de “Oorsprong” van uw leven,
de “Bewerker” van uw zaligheid. Vraagt om aan van die zielen te mogen
zijn, die Uw Goddelijke Verlosser het meest liefhebben. Jezus toont u
Zijn Wonden, niet zozeer om medelijden op te wekken, dan wel en veel
meer nog u te doen verheugen het voorwerp te mogen zijn van zulk een
grote liefde. Hij vraagt u in Zijn Liefde te verblijven, Hem naar
Calvarie te vergezellen, uw kruis, het kruis wellicht van deze dag,
zelfs van dit ogenblik in vereniging met Zijn Kruis, waaraan Hij
gestorven is, te dragen en het steeds met liefde te omhelzen en niet met
tegenzin op welke wijze het u ook wordt aangeboden. Mijn kinderen, wij
wachten met Onze Zoon in Ons midden, op uw aller gebeden gedurende de
tijd die voorafgaat aan de beslissing van het abortus-debat. Laat u
daarom niet overreden, dat bidden geen afdoend middel kan zijn om hoge
ogen te werpen dat moord, hoe dan ook gepleegd, strafbaar blijft voor
hen die toeslaan, maar ook aan hen die toestaan te doden. Bidt voor
allen en eenieder, want niet de wereld, doch de mensen die zij bevat
zijn dwalende. Doch God de Vader blijft via Zijn Dochter Maria Zijn
genade verlenen aan allen die Hij “Zijn kinderen” noemt. Zegenen zal u
de Almachtige Vader, Zijn Liefdevolle Zoon en de Eeuwigdurende Wijsheid,
de H.Geest ! Ga dan in vrede met en voor elkander “Goede Vrijdag”
tegemoet en gij zult de vreugde bekomen van een Witte Pasen ! Gegroet
gij allen !

Elisabeth : Lieve Moeder Maria en Vader Jozef maar ook Pater Pio, mag ik
u namens allen feliciteren en groeten op deze feestdag ?

St.Jozef : Dit zullen Wij in dank aannemen.

Maria : Loof den Heer want Hij is Goedertieren en eeuwig duurt Zijn
barmhartigheid.

Aanmelden voor de nieuwsbrief