19 maart 1981 – 14.35

Mijn kinderen hier zijn Wij tesamen om in deze ruimte de satan verre te
houden van deze plaats. Wij groeten u en zeggen u dank dat gij zoveel
liefde maar ook geduld getoond hebt om deze unieke afbeelding te maken
die Onze zoon William Halewijn zo prachtig heeft weergegeven. Weet ge nu
Mijn zoon wie u geholpen heeft bij het uitkiezen en tesamen voegen van
deze kleurrijke creatie. Gods Zoon is trots dat Zijn Moeder door jouw
handen hier deze plaats heeft mogen vinden. Altijd zullen de mensen er
aan herinnerd blijven, dat hun medemens van een zo ver land moest komen
om dit vast te leggen op een vrij onschuldig doek. Mijn gelijkenis zal
niemand ooit, noch in de toekomst, kunnen verbeteren. Want deze is de
Toren van David, Die Haar Handen uitstrekt over alle volkeren der aarde,
waarvan Ik de Vrouwe mag zijn. Met diepe eerbied vervuld, heb Ik Mijn
Zoon niet achtergelaten in de vorige ruimte, want eens zal ook Jezus, de
Zoon van David, een Troon worden aangeboden die al voorbereid is door
Onze Hemelse Vader. Met blijdschap in Onze Harten hebben Wij mogen
gadeslaan, dat gij zo prachtig de voorbereiding hebt getroffen om ook de
lieve Vader van Ons Kind naast Mij te plaatsen. Ook zal deze liefdevolle
Vader een andere plaats ontvangen die Hem past. Laat altijd uw harten
geopend zijn voor de smarten en weeen van uw medemensen, die zo diep
getroffen worden door rampen of oorlog. Bidt God de Vader dat Hij met
Zijn Barmhartige Hand de rampen zal wegnemen, opdat de duivel geen bezit
meer zal ontvangen om de mens te treffen die nog durft te bidden. Hoe
doet het Ons vreugde dat juist op deze dag de vierde nagel moest vallen
op het laatste moment dat Vader Jozef nog naast de Paaskaars geplaatst
stond en wel op Zijn bijzondere feestdag. Toen gij de Engel des Heren
gebeden had breidde deze nagel zich losser van het kruis om zodoende
vlak naast Ons Jezuskind neer te vallen. Gegroet zijn Gods Engelen, Die
met Hun gehele Legerscharen Gods lof hebben toegezongen na de bede van
de Engel Gabriel, Die door de woorden van: ” Zie de dienstmaagd”! God
deze belofte aanbood. Mijn kinderen deze feestdag zult gij, doch ook de
Hemel, blijven heugen, want gij hebt gehoor willen geven om de overtocht
van Uw Vader Jozef en Zijn aardse Bruid mee te maken. Mijn kinderen
straks zal tegelijk met het uitspreken van de woorden tijdens de
zegening ook voor de allereerste keer hier vanaf deze plaats Pater Pio
Zijn Zegen aan u allen geven. Daarom vragen Wij u nederig om tesamen met
Vader Jozef te knielen zodat Wij tesamen u zegenen ! Ik strek Mijn
mantel over u allen uit en Pater Pio zegent u allen ! in de Naam van God
de Vader, Zijn liefdevolle Zoon en de lieftallige Schoonheid van de
Bruidegom, Die Zijn Bruid Maria mocht noemen. Nu zeggen Wij u dank en
vragen u te bidden en te zingen als sluitgebed : Tot U H.Jozef en het
Magnificat. Wij groeten u allen en ga dan in vrede heen want de Hemel
zal u genadig wezen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief