7 oktober 1981 – 14.50

Mijn kinderen, het Rozenkransgebed wat steeds gebeden wordt als de
droeve mysteries, is een krans van de blijde en glorierijke geheimen,
opdat al het lijden wat de Heer overkwam, te troosten en te aanbidden
door die lofzang, wat vaak door u gezongen wordt als tussenzang na elke
tien weesgegroeten van het Rozenkransgebed. Want alleen aan de Heer komt
glorie en lof toe in alle eeuwigheid. Weest ervan overtuigd, dat Ik hier
in uw midden ben, want velen begrijpen niet, daar zij niets gewaar
worden, zelfs niet altijd de zalige rozengeur. Toch vertrouw Ik erop,
dat gij geloof hecht aan Mijn Komst en dat gij ook immer bij Mij terecht
kunt wanneer gij uw noden en problemen hier aan Mijn Voeten neerlegt.
Want weet, dat Ik u allen aanschouw en dat Ik heel dicht in uw midden
vertoef. De Vader heeft Mij gezonden, want zonder Zijn aanwijzing zal Ik
Zijn aanwezigheid nooit verlaten. En evenals Uwen Heer ben Ik hier of
elders en wel tegelijkertijd. Want ook Uw Hemelse Moeder heeft de macht
gekregen daar te zijn, waar men Mij nodig heeft. Hoevele plaatsen op de
wereld zijn er niet, die vaak in de allergrootste nood tot Mij hun
toevlucht zoeken. Vooral ‘s-nachts wanneer vele mensen rusten zijn er
ook weer kinderen, die Mij aanroepen in en onder het Rozenkransgebed.
Velen slapen echter, of zijn zelfs moedeloos om nog te kunnen bidden.
Wanneer gij bidt tot de Vader of tot Vader Jozef, dan kunt gij ervan
verzekerd zijn, dat ook Uw Moeder aan zal vullen, waarin gij tekort
mocht schieten. Het verheugt Mij, dat velen vandaag deze bidruimte
hebben willen betreden en om te smeken om de kerk van Christus opnieuw
te doen zegevieren met de Heilige Vader, Paus Joannes Paulus aan het
roer. Want ook deze grote Herder van de H.Kerk rekent op uw medewerking
om de zegen over zijn werk af te mogen smeken bij de Hemelse Vader.
Blijf daarom altijd vol vertrouwen op de inspraken rekenen van deze
Paus, dat deze komen van de H.Geest. Moge door uw gebeden ook het
ongeboren leven spoedig gered worden, omdat ook deze allerkleinsten, nog
meer dan anderen, door hun onschuld leven mogen. Vraag daarom bijstand
bij de Moeder, Die over alle kinderen Haar zorgen heeft toegekend
gekregen. Bidt daarom vaak het gebed wat Ik u verleend heb, om deze
regering te laten voelen, dat zij op de verkeerde weg hun voetsporen
volgen. Leef in Christus door Maria, dan komt ge waar de glorie
eeuwigdurend zal zijn ! Altijd zult gij beschermd worden door de
H.Aartsengel Michael, als gij uw vertrouwen blijft stellen op Jezus Uwen
Heer. Laat door uw gebeden en goede werken deze bidplaats die
voortsproot uit Mijn Hofke, allen ver weg blijven, die onheil willen
stichten onder Mijn volk. Want altijd zal Ik zijn en blijven de Moeder
en Vrouwe van alle Volkeren, dan zal elkeen door uw vertrouwvol gebed
terugkeren naar Hem, Die zij voorgoed de rug hebben teruggekeerd. Mijn
Moederlijke Tederheid en Liefde staat voor allen garant, dan zal eens uw
genegenheid tot Hem, Die Uwen Schepper is, weer zegevieren. Rozenkrans
betekent niet minder dan een krans van rozen. Laat deze dan niet
verwelken, maar dat de krans door uw groot geloof en vertrouwen in God
moge sieren en bloeien om de doornenkroon van Christus’ Lijden te
overtreffen. Kniel nu, dan zal Ik u allen zegenen ! Maria zegt : “Nu zal
Ik Mijn Mantel spreiden om allen er onder te bergen en te zegenen ! met
de Vader, Zoon en H.Geest, Wiens macht Ik verkrijg. Dan spreek Ik allen
Mijn groet, dank en lof uit aan alle aanwezigen en zeg u allen : Dag
kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief