25 maart 1981 – 15.27

De vrede zij in dit huis en aan allen die het bezoeken. Hier is dan jullie Moeder om te spreken tot u allen, die weer in zo’n grote getale gekomen zijt. De verlossing die Uw Heer gebracht heeft is u allen geworden, want Hij heeft voor u...

Lees verder
10 mei 1981 – 07.00

Mijn kinderen, wellicht vraagt gij u wel eens af, waarom de Moeder van Uw Heer telkenmale naar de aarde komt wanneer het om een of andere feestdag gaat. Juist omdat het een feestdag is maakt een moeder tijd om bij haar kinderen te zijn. Allen...

Lees verder
24 mei 1981 – 17.30

Mijn kinderen, elke dag opnieuw doet gij een beroep op Uwen Heer via Zijn Moeder of Vader Jozef. Vandaag zult gij het doen om door uw algehele verlatenheid hulp te vinden bij Haar, Die gij Hulp der Christenen noemt. En waarom noemt ge Mij dan wel...

Lees verder
26 mei 1981 – 15.10

Mijn kinderen het Heilzame is onder u gekomen, de Moeder van alle mensen. Uw noodkreet heb Ik gehoord, maar ook de Vader van u allen, in zoverre gij Hem Vader durft te noemen. Gij hebt gebeden en gesmeekt en zelfs het Ave Maria heeft voortdurend...

Lees verder
28 mei 1981 – 08.10

Mijn geliefden, door de dood van Jezus, zijn Hemel en aarde opnieuw met elkander verbonden en kunnen Onze kinderen wederom met de Hemel verkeren. De gedachten aan Jezus en de herinnering aan Zijn woorden, moeten u gedurende den dag die u beleeft...

Lees verder
31 mei 1981 – 05.00

Indien gij tot Mijn kinderen wilt behoren luister dan ook naar de Roepstem van Uw Heer, Die tot u spreekt : “Keer terug tot Mij, want Mijn Hart is vol medelijden; gij zult er de troostvolle herinnering in vinden aan degenen die u zegenen en...

Lees verder
31 mei 1981 – 15.35

Mijn geliefde kinderen, gelijk de lente van de nieuwe morgen telkens nieuwe geur verspreidt van elke dag, zo komt Uw Moeder tot u om u te begroeten. Het doet Mij een waar genoegen, dat zovelen deze plaats hebben willen bezoeken en daarnaast ook...

Lees verder
1 januari 1981 – 18.15

Nu wil Ik spreken tot allen! Dit is daarom een Boodschap voor de gehele mensheid. Men moet leren elkander te beminnen met dezelfde liefde waarmede Jezus u Liefheeft. Kom dan Mijn kinderkens en luister, nu gij opnieuw de kans geboden krijgt om...

Lees verder
6 januari 1981 – 05.45 – Driekoningen

Komt allen die geroepenen zijt, want de ster brengt u in herinnering, dat de Verlosser Geboren werd. En wie zou met het woord geroepene bedoeld zijn? Waarom ziet gij elkander nu aan? Behoort gij dan niet allen tot Mijn verwanten? Als gij u noemen...

Lees verder
11 januari 1981 – 16.30

Gegroet gij allen die bewust deze plaats gekozen hebt om vandaag hier te willen zijn. De meesten onder u zijn voor de eerste maal naar hier gekomen en toch zijt ge geen vreemdelingen voor Mij, want Degene Die nu tot u spreekt is jullie aller...

Lees verder
2 februari 1981 – 05.00

Maria liet Zich aankondigen door een bundel van helder wit licht, waaruit drie stralen schoten. Toen Zij verscheen in al Haar Schoonheid belette dit mij, Haar te vragen wat of de betekenis hiervan was. De stralen bleven achter Haar Gestalte. Zij...

Lees verder
2 februari 1981 – 16.00

Gij zijt genodigd en allen gekomen naar de plaats waar Ik voortdurend Mijn verblijf houd. Het doet Mij bijzonder pijn in Mijn Harte, dat er geen tijd genomen werd om het Woord Gods uit te spreken omdat gij het luisteren te moede werd. Heb Ik niet...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief