25 maart 1981 – 03.00

Mijn dochter het is nacht en zeer velen van Mijn kinderen zijn toch in
gebed vereend met jou om de Hemelse Vader de gunst af te smeken, dat aan
uw regering de kans ontnomen wordt om ook maar aan enkele abortus
toelaatbaar te achten. Bij deze talrijke gebeden, benevens Heilige
Misoffers in uw land, wil ook Uw aller Moeder niet achterblijven en
sluit Mij aan bij de vele gebedsgroepen die Gods barmhartigheid afsmeken
om de gunst te mogen bekomen, dat elk jong mensenleven gered mag worden.
Ik weet, dat ge Mij iets zeggen wilde, dus spreek nu maar ! Elisabeth :
Ach lief Moederke mag ik U gelukwensen met Uw feestdag en ook van hen
die vandaag hier zullen komen om te zien hoe schoon Gij zijt Lieve
Vrouwe. Maar ook van hen die deze lange reis niet kunnen maken of wegens
ziekte verhinderd zijn. Maria : Met vreugde en dank zal Ik al deze
gelukwensen aannemen en het zal Mijn Moederhart verheugen, dat velen
vandaag met belangstelling en zoete verwachting uitzien naar het grote
moment waarop zij Mij voor het eerst in ware afbeelding zullen
ontmoeten, waarin gij Mij ziet. Deze feestdag zal u als dankbare
herinnering bijblijven. Mijn kinderen de zoetheid der liefde laat zich
op een fijne gevoelige manier uitdrukken door de woorden “met tederheid
beminnen”! Ziedaar de liefde van een moeder. Het vaderlijk gevoel
daarentegen schijnt wel krachtiger, doch minder tederheid van liefde te
bevatten. Maar het Hart van Jezus, Onze beminnelijkste Zoon, is verenigd
in Zijn liefde tot beider eigenschappen van kracht en tederheid. Nergens
toont zich Zijn Liefde tot u op meer treffender wijze dan in de
H.Communie. Tracht er enig denkbeeld van te vormen om deze woorden te
overwegen die Jezus in de stilte van het Tabernakel tot de vrome ziel
richt. Keer terug, o Sulamitische, keer terug !, dat zoveel betekent als
“vredige” of in vrede levende met het oog op de vrede die zij heeft tot
God door Jezus Christus. Men moet in het Hart van de Heer binnendringen
om Zijn gedachten te raden om het vurig verlangen dat Hij bezit om door
het aanbiddelijk Sacrament tot u te naderen, te leren kennen. De
H.Communie is voor de werkzaamheid Gods het bewonderenswaardigste
middel. Alles wat die werkzaamheid kan verhinderen, moet uit de ziel
verwijderd worden. Niets ontgaat het Oog van God; daarom moet ge uw
blikken afwenden van al wat verleidelijk is en ze zonder ophouden naar
God heenrichten. Indien ge Uw Hemelse Vader behagen wilt, moet ge al uw
gebreken zorgvuldig verbeteren. Gij zegt geen vrede met uzelf te vinden
omdat ge telkens weer in dezelfde fout terugvalt. Omdat ge er geen vrede
mee hebt zijn uw fouten al voor de helft vergeven. Gij voelt immers een
teleurstelling, een tekortschieten in de liefde tot Jezus, omdat Hij u
zo liefhad om voor u de kruisdood in te gaan. Wanneer gij uw fouten niet
kende waart gij een beklagenswaardige mens. Gij kent ze en probeert
telkens opnieuw te beteren, opnieuw het goede voornemen maken om te
verzaken aan de bekoringen die u steeds kwellen. Welliswaar heb gij het
pad der zelfverloochening gekozen, doch gij hebt er in uw zwakheid geen
heil in gezien. De bekoring overwon wellicht uw zo driftige natuur en uw
zwakheid weerstond de verleiding niet. Mag Ik u vandaag om een gunst
komen vragen vooraleer gij een verzoek tot Mij richt ? Bedenk daarom
voordat gij u aan zondigheid schuldig zult maken, dat ge na deze
ellendigheid in een afgrond terecht komt. Wanneer ge dit voor ogen houdt
zult ge veeleer geneigd zijn om u te beteugelen en het kwaad te
vluchten. Maak uzelf niet wijs, dat de Hemelse Vader wel medelijden zal
hebben met Zijn onwillige schaapkens die zwak zijn geweest. Want – gij
zegt het al – het zijn toch Zijn eigen kinderen ! Weet, dat de Vader
maar geduld heeft voor aan schepsel, dan wat gij allen tesamen kunt
opbrengen voor Hem ! Als het moeilijk wordt of de strijd is op z’n
hevigst, zie dan in de geest op naar het Kruis van Christus ! Starend
zal Hij op je neerzien met Zijn bloedige Ogen :” Mijn kind waarom hebt
ge Mij dit aangedaan” ? Zoudt ge dan uw gezicht kunnen afkeren van dit
droeve gelaat ? Zoudt ge u niet veeleer moeten schamen terwijl Hij dan
nog Zijn Vader toespreekt : “Ach vergeef het hun maar Vader, want zij
weten immers niet wat zij doen “! Alles in u is van Zijne
tegenwoordigheid vervuld, Hij is het Die uw geestvermogens en zintuigen
als het ware vergoddelijkt. Dit is het sprekende liefdebewijs van een
Godmens, Die zoveel voor u geleden heeft. Zoudt ge u dan aan de wet van
uitboeting en offer willen onttrekken? Neen !, want de herinnering aan
Zijn Lijden zal Hij in uw ziel schrijven, gelijk door uw zonden uw naam
in Zijn Wonden en de liefde voor jou in Zijn Hart geschreven staat. Mag
Hij dan de verwachting koesteren, dat gij Hem de verzekering biedt te
Zijner ere te willen arbeiden, maar ook te lijden ? En omdat er in deze
vastentijd voor een goed christenmens geen dag voorbij gaat waarop Zijn
Gekruisigd Lichaam hem niet bewaart; en er geen ogenblik zal zijn waarop
gij niet gesterkt wordt door Zijn Kostbaar Bloed, bid Ik u om zulk een
grote liefde te bezitten die nodig is om geheel aan Hem toe te behoren.
Hoe gelukkig zoudt gij u bevinden wanneer de Gekruisigde Jezus zo zeer
uw hart vervulde, dat gij aan niets anders meer dacht als aan Zijne
Liefde en Zijn Smarten. Eens heeft Hij Zijn Leven gegeven voor jou en al
Zijn Bloed vergoten om u te verlossen. Hoe kan Mijn klacht u dan zo
onbeduidend toeschijnen ? Ik smeek hier niet om elk voordeel op Mijzelf
toe te passen doch aan u allen. Tot beloning voor alles wat Hij gedaan
en geleden heeft vraagt Jezus van Zijn Vader uw eeuwig geluk en Hij bidt
er ook nog dagelijks om in elk Heilig Misoffer. Schenk Hem daarom
wederkerig uw trouw ! Uw zonden vragen geen bloedig zoenoffer meer, want
de kracht van Zijn Bloed duurt voort in eeuwigheid ! Van het altaar,
alsook van het Kruis stijgt een onafgebroken voldoening en liefde ten
Hemel, welke u echter niet ontslaat van de verplichting om uw offer met
het Zijne te verenigen. Jezus vergeet Zijn Lijden, als Hij jou aan Zijn
Zijde ziet staan, Zijn Wonden als Zijn Hand de Uwe kan helen, Zijn
Smarten, als de Uwe maar worden verlicht. Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon
niet heeft gespaard, maar Hem voor uw verlossing ter dood liet brengen,
hoe heeft Hij u niet alles uit Hem geschonken ? Alles wat Zijn Goddelijk
Lichaam nog bevatten kon om te offeren was voor u ! Laat deze Boodschap
niet tevergeefs gesproken zijn en evenals de Engel Gabriel niet doelloos
de woorden sprak omdat Ik God de Vader de verzekering gaf van Mijn
liefde en belofte aan Hem : “Ziehier de Dienstmaagd des Heren, Mij
geschiedde naar Uw Woord”! Laat ook uw hart een biddende ruimte zijn
waarin dit Goddelijk Hart al Zijn gevoelens voor jou kan herbergen en
plaatsen vanaf de dag dat ook gij uw geloften zult uitspreken : “Zie
Heer hier ben ik om alleen Uwen Wil te doen”! Vraag Hem dan bij u te
blijven eerdat de avond van het offer valt. Vrede zij met u allen ! Ik
zal allen zegenen door de Genade van de Vader, Zoon en H.Geest!

Aanmelden voor de nieuwsbrief