7 oktober 1981 – 03.00

Velen hebben gehoor gegeven aan de noodkreet van hun Heer : “Kunt ge dan
niet aan uur met Mij waken ?” Want Mijn Ziel is bedroefd tot de dood !”
Deze woorden sprak Jezus tot allen en niet alleen tot Zijn discipelen,
noch tot enkelen van u. Waarom moest er een kroon op Zijn Heilig Hoofd
worden geplaatst ? Omdat Hij toch maar eens bekennen zou, dat Hij dit
niet verduren kon omdat Hij een Mens was evenals zij en niet de Zoon van
God. Door de vlijmscherpe doornen op het centrale punt te plaatsen
wilden zij alles samenpersen, zodat Zijn tedere hersenweefsels zouden
worden uitgeschakeld en Hij alleen aan de duivel en al zijn kwade werken
gehoorzamen wilde. Het Bloed stroomde uit de vele Hoofdwonden, maar Hij
gehoorzaamde allaan aan Zijn Vader, Die Hem vroeg alles te geven wat Hij
bezat, zelfs Zijn Eigen Lichaam. Op talrijke plaatsen worden kransen
gevlochten van gebed. Deze worden hun Moeder aangeboden naast het
Mystieke Kruisoffer van Haar Zoon, wat op vele altaren elk uur wordt
hernieuwd. Want de meester is daar en roept U ! Hoe vaak zijn deze
woorden al niet herhaald ? Want ook nu zijn ze nog van kracht. Hij roept
u doch niet de enkeling, maar allen. Want niet om éne ziel te redden
heeft Hij den Kruisdood ondergaan, maar voor allen die het leven kregen.
Zelfs voor het kleine vruchtje in de moederschoot heeft Hij de poorten
van de Hemel geopend, omdat het op aarde zijn geluk niet kreeg van hen
die het verwekt hadden. Velen zullen vragen : Waarom herhaalt Maria zo
vaak deze noodkreet ? En waarom zijn er onder u die zelfs spreken, dat
Ik te Fatima en Lourdes dezelfde Boodschappen verkondigde als heden en
op velerlei plaatsen. De mens kende toentertijd wel allerlei kwaad, maar
was zich er niet bewust van hoe een abortus provocatus uit te voeren.
Men kende niet eens de betekenis van deze woorden en wist niet hoe men
het beste een kind kon doden in de moederschoot, zonder de
vruchtdraagster in leven te houden. De Meester is daar, Hij roept u !
Deze gedachte boezemt u een heilige vreugde, een zoet vertrouwen in en
Ik smeek u het altijd te overwegen en in uw harten te bewaren. Dagelijks
krijgt de mens deze influistering in zijn hart, want al zijn er
verschillende talen, deze oproep verstaat men en geldt voor iedereen.
Niet allen horen Mijn Stem, doch Mijn Woorden zijn wel voor allen
uitgesproken én bedoeld. Bidt zoals nu vaak het Rozenkransgebed, zodat
ge deze stralenkrans vlechten kunt om Het Heilig Hart van Uwen
Verlosser, Die allen bemint en hun zaligheid verlangt. Blijf Hem
verdedigen waar gij kunt en ken uw plicht om Mijn Plaats te beschermen
tegen de boze geesten en tongen. Want dan zal er zegen rusten op alles
wat gij Mij vraagt. Luister dan, want De Meester is daar en roept u ! Ik
zal u allen zegenen met Mijn Moederliefde. Doet gij alzo !

Aanmelden voor de nieuwsbrief