16 maart 1981 – 16.20

Mijn lieve kinderen, Ik heb uw gebeden gehoord maar ben u ook gevolgd op
de weg, die Onze Zoon u is voorgegaan. Om hieraan gevolg te geven om
Mijn Moederliefde tot u allen uit te spreken, wil Ik u eerst allen
danken voor de genomen tijd om hier te willen zijn en om te vertoeven in
Jezus’ nabijheid. Want niet alleen Ik wil Mij hier vertonen maar in de
geest heb Ik Mijn Zoon u hier aangeboden om Hem te zien met al Zijn
Lijden. Om Zijn nabijheid te voelen met al Zijn smarten, die Hij voor
allen verduurd heeft. Het angstige bittere lijden wat gij te verduren
hebt gedurende uw leven, weegt niet op tegen datgene wat Ons Kind voor
alle mensen heeft doorstaan. Hij is de bitterste doodsstrijd ingegaan om
u te verlossen. Om u vrij te kopen heeft Hij de bitterste lijdenskelk
gedronken tot op het moment, dat de Vader Hem Zijn menselijk leven
ontnam. Christus is gestorven omdat Hij in alles gelijk wilde zijn aan
Zijn schepselen. Hij wilde allen vrijkopen om door Zijn dood allen te
geven waar zij als kind van Hem recht op hebben. Doch niet allen
luisteren naar het smeken van Zijn zwakke Stem, Die steeds stiller en
stiller wordt. Doch als men luisteren wil komt deze toon altijd boven
alles uit, want Hij spreekt met de Stem van Zijn Hart tot elke mens. Als
gij uw oor te luisteren legt wanneer ge in de grootste nood verkeert,
zult ge ontwaren, dat Hij bezig is naar jou te luisteren. Spreek dan tot
Hem ook als ge moedeloos zijt en uw leven niet aankunt of het moede
wordt om naar het leed van anderen te luisteren. Laat Hem niet
tevergeefs kloppen aan uw hart, dat toch met elke tik het leven kan
behouden. Wanneer gij meent dat anderen het beter hebben zie dan eens om
wat zij vaak veel langer te verduren hebben en zelfs geen klacht over
hun lippen laten komen. Doch Ik weet dat ge een mens zijt, die al zijn
leed en lijden kwijt wil bij hen, die dicht naast u staan. Doch ga dan
eens naar het Hart, Dat doorboord werd om daar al uw lijden in op te
bergen, dan zal het lichter voor u zijn. Spoedig zal uw regering het
besluit beslissen wat of de meerderheid verlangt. Doch laat door uw
gebeden niet toe, dat zij de kans krijgen dat hun wil en wensen worden
aangenomen. Gij hebt beloofd om dezer dagen extra uw gebeden hierop te
richten. Vol vertrouwen hebben wij Ons dan tot uw aller harten gewend,
omdat Wij weten, dat u begrijpt dat elk levend wezen gaarne zijn behoud
heeft. De Hemelse Vader luistert naar het smeken van allen, die dezer
dagen hun harten uitstorten voor Hem om voor de allerkleinste, doch ook
voor hen, die met deze zorgen behept zijn, te helpen om alle kruisen,
die het aanvaarden van deze moeilijke offers, op hun schouders drukt.
God alleen is liefde en zal ook uw gebeden met daarnaast de ontelbare
Misoffers dankbaar aanvaarden. Moge de H.Geest de leiders van uw
regering hun verstand verlichten en nimmer zullen toelaten, dat de mens
kan beschikken over leven of dood.

Aanmelden voor de nieuwsbrief