7 februari 1981 – 11.10

Gegroet Mijn kinderen want gij hebt u de moeite getroost hier te willen zijn in deze nederige woning op de plaats waar Uw Moeder vele malen gesproken heeft. Beseft gij de waarde wel wat het zeggen wil heel dicht in de nabijheid te zijn waar de...

Lees verder
11 februari 1981 – 07.00

Aanschouw Mijn dochter Uw Moeder als de Toren van David, de Onbevlekte Dienstmaagd des Heren en zeg dikwijls deze woorden na: “Zie hier Uw dienstmaagd Heer mij geschiede naar Uw woord!” Evenals op de eerste dag toen Ik aan jou...

Lees verder
11 februari 1981 – 15.00

Mijn kinderen, gij hebt vandaag hier willen zijn niet alleen om Mij te groeten, dan wel om Mij uw liefde te geven. Immer hebt gij u aan Mij toegewijd en toch zijn er velen die Mij niet als hun Moeder willen erkennen. Zelfs de Vlekkeloze Maagd is...

Lees verder
14 februari 1981 – 08.00

Nu zal Ik vandaag een gebed geven om de mensen op te wekken wat hen weldra wacht. H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan alleen een arm en zondig mensenhart. Doch neem het...

Lees verder
2 maart 1981 – 07.50

Vrees niet Mijn dochter, want eerdat de stilte verbroken gaat worden van een rustige morgen kom Ik heel even naar de aarde om de mens te groeten, maar ook voor te bereiden op de 40-daagse vastentijd. Temidden van het gewoel der wereld wil Ik Mijn...

Lees verder
11 maart 1981 – 06.30

Mijn kinderen God heeft aan Mozes de Tien Geboden ter hand gesteld en de drie eersten daarvan hebben uitdrukkelijk betrekking op de liefde tot God. Want alleen Hem zult gij aanbidden en geen afgoden vereren. Alleen met eerbied zult gij Zijn...

Lees verder
25 december 1981 – 00.30

Mijn kinderen, Jezus verlangde vurig om in de wereld te verschijnen naarmate de tijd Zijner geboorte naderde. Hoe kan een moeder haar pasgeboren kind alleen laten en vooral het Wichtje dat geboren moest worden in een koude naakte stal ? De wereld...

Lees verder
20 december 1981 – 15.00

Opnieuw kom Ik tot U allen, want Ik heb Uw smeekbeden gehoord. Velen van U zijn dan ook naar hier gekomen om niet alleen Mij te groeten doch ook om het Jezuskind de eer te brengen die Het toekomt. Voor allen wil Ik dan ook bemiddelen bij het...

Lees verder
18 december 1981 – 06.20

Hier is Je Moeder ! Want toch opnieuw verwacht Ik, dat weer op talrijke plaatsen Mijn kinderen de stille hoop koesteren om enige woorden van Jezus’ Moeder te mogen ontvangen, die ter overweging kunnen leiden. Verwachten en hopen, uitzien...

Lees verder
8 december 1981 – 03.00

Mijn kinderen, heel vertrouwelijk kom Ik wederom Mijn Boodschap brengen voor hen die niet moede worden naar Mij te luisteren. Het ligt niet in Mijn bedoeling om u telkens opnieuw te wijzen op tekortkomingen en onbegrip voor uw naasten, maar om u...

Lees verder
8 december 1981 – 15.05

Door elke sleur van het leven heen kom Ik naar Mijn Hofke om enkele woorden tot u te richten. Waar aan of meerderen belang bij zullen hebben. Velen van u hebben reeds getoond blij te zijn om hier te kunnen vertoeven, heel dicht bij Uw aller...

Lees verder
21 november 1981 – 03.45

Mijn kinderen, Ik ben niet naar de aarde gekomen om u een opdracht te geven die u na zult moeten komen, maar alleen om u telkens weer opnieuw te vragen en te smeken of u naar Mij luisteren wilt. ” telkens, weer, opnieuw !” Drie...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief