2 augustus 1981 – 08.00 uur

Hier is je Moeder ! Waarom zijt gij altoos bevreesd ? De Heer heeft grote dingen aan u gedaan, het grootste daarvan is de opdracht vervullen die Ik je steeds zend. Stel dus in Hem een groot vertrouwen want dit is de bron aller genade. Hij heeft jou gekozen uit zoveel anderen die nauwelijks aan hun zaligheid denken. Wie helpt je en troost je méér dan Uw Moeder? Spreek met aandrang : “Kom o Jezus en vernieuw mijn ziel !” Bidt Uwen Verlosser, dat Hij u het beginsel van een ware vernieuwing des geestes, dat bestaat in een ernstig besluit een leven van opoffering te leiden, te leren kennen. Luister naar Zijn Stem en zeg Hem, dat gij niet in staat zijt Zijn gunsten te vergelden. Biedt Hem een hart aan, dat zich gewillig laat leiden en besturen door Zijn Hand wier werkzaamheid zich tot in uw binnensten wil uitstrekken. Stel u bij de herinnering aan uw afdwaling in de Handen van Uw Heer, opdat Hij tot u spreken zal : “Kinderen vergeet uzelve !” De mens bemint natuurlijk zichzelve en zolang deze liefde binnen de juiste grenzen blijft is zij een rechtmatige. Zij is zelfs enigermate het beginsel van een hoger gevoel, want indien de mens zichzelve niet beminde, zou hij ook niet verlangen door God bemind te worden, hij zou geen zucht hebben naar eigen grootheid en niet streven naar het geluk waarvoor hij geschapen is. Ga uzelve eens na door deze vragen te stellen : Werk ik voor God of zijn de plichten die ik te vervullen heb mij een drukkende last, wanneer ik er geen bevrediging in vind voor mijn eigenliefde? Wordt door mijn gedrag de eer van God bevorderd of is het slechts eigenbelang, dat mij drijft ? Welk doel stel ik mij voor ? Is het God, mijn eigen ik of enig ander schepsel ? Wordt toch openhartig ! Al is uw leven vol kommer, al weent gij dagelijks omdat uw lijden groot is, toch zal er een tijd zijn, dat de vreugde door die tranen glinstert, want zegt Jezus : “iedere dag ben Ik in uw hart, wat zegen brengt.” Wanneer gij voor het kruisbeeld geknield ligt of gezeten zijt, vraag uzelve dan opnieuw af of gij in deze of gene omstandigheid uzelf kunt opofferen, of geheel wegcijferen. Schenkt gij uw lichaam niet teveel genoegen ? Hoe verzadigt en bevredigt gij uw eigen lijf ? De kwetsing uwer liefde of genegenheid is een aanleiding tot geraaktheden die uw geweten bevlekken en de naastenliefde schaden. Het maakt weinig uit of men u bedroeft indien gij God maar niet beledigt en Hij niet beledigd wordt door anderen. Christelijk leven is strijden en lijden is angsten en smarten verduren van de wieg tot het graf, is vallen om toch weer op te staan. Gij zult hierop vragende zeggen : “Zal ik dan altijd moeten lijden ?” Ja, maar deze wedstrijd is een vruchtbare kamp waar de nederlaag het berouw voortbrengt. Al is uw ellende groot, geef dan toch de moed om verder te strijden niet op, want de dagen van lijden en van leven zò zijn veel korter dan u denkt. De rijpere leeftijd geeft u een duidelijk inzicht in het verledene, dat het zonder ophouden voor uw ogen vernieuwt. Een terugblik op uw vervlogen levensdagen zal u het treffend beeld der menigvuldige genaden welke gij ontvangen hebt voor de geest brengen. Nooit genoeg zult gij Uwen God hiervoor kunnen danken. Vraag daarom aan de Heilige Engelen of Zij Hem voor u willen loven en danken, want Zij zijn altijd in de nabijheid van Hun Heer, alhoewel gij hiervan ook spreken kunt. Want Jezus is altijd om u heen. Dankt en looft Hem daarom met de Engelen voor wat Hij u aan genade gegeven heeft. Vrees niet om wat u misschien te wachten staat. De vrees, zegt de H.Schrift, is het begin der Wijsheid. Deze is een kinderlijke vrees, onafscheidelijk van de ware liefde tot God, een vrees die u noopt met siddering het heil te bewerken volgens het woord : “Niemand weet of hij haat of liefde waardig is “. Maar er is nog een ander soort van vrees die uit de smartelijke herinnering aan uw zonden voortspruitend, u alle moed beneemt, u geen vertrouwen doet stellen op Gods Barmhartigheid en u weinig doet rekenen op Zijn hulp. Deze vrees wordt ingegeven door de hoogmoed. Gij moet haar uit uw ziel bannen, wijl zij de genade Gods in u verhindert. Gij moet uw vrees niet voeden door lezingen of meditaties die geschikt zijn haar te doen ontnemen, want zij is voor uwen geestelijken voortgang eerder schadelijk dan voordelig. De vrees is niet altijd, gelijk men ten onrechte meent, het gevolg van een slecht geweten. Zij is als een bovennatuurlijk gevoel, de bewaarster van de zuiverheid uwer ziel. In uw jeugd bedient God er Zich van, om uw hartstochten in toom te houden door de bescherming der Engelen. Door Hen behoedt Hij u om u tegen de gevaarlijke voorwerpen een tegenwicht te bieden. Nadien gebruikt Hij deze als een teugel tegen hevige bekoringen en als een middel om voor uw lauwheid welke u verhindert in de deugd voortgang te maken, te bewaren. Maak de gevoelens die de Priester vervullen aan de voet van het Altaar tot de uwen. Want ook hij vreest, zich bewust een zondaar te zijn, tot de Driewerf Heilige God te naderen. En zich niet willende verwijderen van de bron des levens en der genade, buigt hij zich ter aarde wegens zijn zondig hart. Gij moet echter niet bevreesd zijn tot Uwen Goddelijke Verlosser te naderen, zelfs niet na uw zondenval. Veeleer moet gij dan de bescherming afsmeken van de Heilige Engelen, die de wegen zullen zuiveren om God opnieuw tot u te brengen. Maar hoe dikwijls hebt gij deze paden vermeden ? Alhoewel gij van velerlei kwalen werd bevrijd ? Hoe is het u vergaan na de verhoring uwer gebeden ? Hebt gij niet vele keren verstek laten gaan om uw Heer nogmaals hiervoor te danken ? Zijt gij Hem vergeten ? Neen, gij bidt, zegt gij, doch uw evennaasten kent gij niet meer. Hoe kunt gij dan nog spreken van liefhebbend te blijven danken voor zoveel genade ? Met bloemen en kaarsen versiert gij Mijn Beeltenis ! Maar laat deze bloemen de deugden zijn waarmee gij kunt beminnen en het licht schijnen en stralen over alle volkeren der aarde, waarvan God de Heer Uw Schepper is. Zo zult gij dan naast uw broeder en zuster een Moeder vinden, Die al uw smeken aanhoort en zo de zegen geven die van de Vader komt, Zijn Zoon, Die voor u de verlossing bracht en de liefde die de Heilige Geest u voorhoudt en schenken zal. Denkt na over al deze woorden want zij komen van Uw Heer ! Ga in vrede ! dan zegen Ik u met Mijn Moederliefde !

Aanmelden voor de nieuwsbrief