22 augustus 1981 – 14.45

Opnieuw wil Ik tot u allen spreken, want gij weet met welk een haat en
geweld de wereld wordt overspoeld, doch dit is slechts een verschijnsel
van de onzichtbare strijd die door Gods vijanden, die in dienst van de
duivel staan, is losgebroken. Eeuwen lang heeft de H.Kerk haar kinderen
gewaarschuwd : “De duivel gaat rond als een briessende leeuw zoekend wie
hij zal verslinden”. Weerstaat hem daarom door uw sterk geloof. Weet,
dat het einde niet ver meer af is want de “boze dag” staat reeds voor uw
deur. Wees daarom sterk in uw goede voornemens en bereid u voor.
Vertrouw op Uw Heer, Die Mij Zijn waarschuwing aan u laat doorgeven.
Blijf de Opperherder, Paus Joannes Paulus steunen door uw gebeden om de
macht van satan te knakken door uw verzet tegen hem. Vertrouw op Mij en
Ik zal steeds uw Toeverlaat zijn. Dan zult gij geen gevaar lopen om
misleid te worden, maar grijpen naar de wapenrusting Gods zodat gij
weerstand hebt wanneer de boze dag aanbreekt om staande te blijven. Al
begrijpt gij Mij, wil Ik toch nog duidelijker spreken. Vertrouwt het
goud uwer liefde en het zilver van uw zuiverheid. Het zuiverste dat God
u heeft gegeven zou door den slechten reuk van eigenliefde bedorven
worden. Wanneer iemand zich zonder voorbehoud aan Mij toevertrouwt zal
Ik Mij zonder voorbehoud schenken aan die ziel, mits zij dan ook zonder
vermetelheid op Mij vertrouwt. Gij bemint misschien alleen diegene die u
liefheeft. Ik daarentegen bemin elkeen omdat Ik Moeder ben van alle
volkeren der aarde. Waarom zou een Moeder haar kind liefhebben ? Omdat
het de vrucht was dat in haren schoot tot wasdom kwam en zich
ontwikkelde om een volwaardig mens te worden. Ik zal u daarom blijven
aansporen om alles te volbrengen wat Mijn Zoon Jezus door Zijn Woord en
Voorbeeld u heeft voorgehouden. Mocht Ikzelve u deze raad niet geven dan
doe Ik dit door bemiddeling der Engelen wier grootste eer en genoegen
het is Mijn bevelen op te volgen om de aarde te bezoeken, Mijn kinderen
bij te staan in al hun noden. Mijn Moederhart zwicht evenals dat van de
Vader in de Hemel voor al Zijn kinderen. Door Mij zult gij u kunnen
verenigen met de inzichten van Hem Die alles ten beste leidt. Stel u
daarom steeds als een werktuig in Mijn Handen dan kan Ik in u handelen
en doen wat Jezus belieft en zo door Hem tot meerdere eer van God de
Vader. Jezus leidde de blinde buiten het vlek, om daardoor aan te duiden
dat u de gelegenheid tot zonden moet verlaten wilt gij de bekoringen
overwinnen. Weest niet bezorgd als de verleiding om zonden te doen over
u komt. Deze ontvangt elke mens en is een middel om bij een overwinning
naar de volmaaktheid te geraken. In de macht des duivels is de ziel van
alle steun beroofd. Zij is eenzaam en verlaten als in een duistere
woning die zij zou willen ontvluchten indien het in haar macht stond. In
de persoon van Jezus Christus is alles zegenrijk, Zijn Hand, Zijn Woord,
Zijn Blik ! Alvorens de blinde te genezen wilde Jezus hem door de vraag
– “of hij iets zag” – eerst zijn ongeluk doen inzien en erkennen. Zo
handelt Hij ook met u Mijn kinderen. Hij laat u, voordat Hij u
vergiffenis van zonden of andere gunsten schenkt, eerst uwe ellende
gevoelen, opdat Zijn gaven u niet hovaardig maken. God onthoudt u van
tijd tot tijd Zijn gaven om u de grootheid ervan te doen beseffen. Hoe
groot uw lijden en offer ook zijn moge, houdt niet op om via Mij tot
Jezus uw toevlucht te nemen. Want als Koningin heb Ik de macht verkregen
om voor u te bemiddelen bij Hem, Die de Schepper is van al het
bestaande. Gij kunt dan ook veel meer verkrijgen door Mij wat met de
H.Wil van de Vader overeenkomt. Het Hart van Uw Hemelse Moeder zal
nimmer liefdeloos overkomen, doch zwicht veeleer voor allen die Mij
roepen. En dan zal het Hart van deze Koningin voor u om hulp smeken bij
den Troon van den Allerhoogste. Luistert dan ook naar het hulpgeroep van
Haar, Die u weerhoudt van alle listen des duivels. Kniel nu ! Door de
Handen van God de Vader, Zijn Zoon en van de H.Geest mag Ik u allen
zegenen ! Groet allen die hier wilden zijn ! Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief