15 augustus 1981 – 15.30

Mijn geliefden met een grote vreugde heb Ik u reeds gadegeslagen vanaf
het begin toen uw gebeden hier een aanvang namen. Wellicht hebben al
meerderen hiervan kennis genomen daar de sterke rozengeur u omgaf. Nu
gij dan hier tesamen zijt met aan van Mijn geliefde zonen van de kerk,
wil Ik u Mijn bijzondere Moederzegen niet onthouden. Ja, Mijn kinderen
Ik kende reeds lang uw problemen en Ik hoor altijd de noden die gij tot
Mij richt. Laat u echter niet misleiden door hen die u af willen houden
van Christus Kerk, want deze is u gegeven om altijd te kunnen gaan naar
Hem Die Uw Vader is. Velen menen echter, dat Christus en Zijn Moeder u
niet meer horen, omdat gij niet altijd een antwoord moogt ontvangen op
uw verlangens. Schrik echter niet af van alles wat u naar Mij keert,
omdat er spot gedreven wordt met die plaatsen waar Uw Moeder komt. Vele
profeten zullen opstaan, maar niet allen zijn vals. Vraag daarom, vooral
vandaag ten teken van Mijn Hemelopneming de kracht van de H.Geest, opdat
Hij u geleide op al uw wegen, vooral die, die onbegaanbaar lijken.
Niemand wordt boven zijn krachten beproefd neem dat van Mij aan, want
het lijden dat u gegeven wordt is reeds lang door de Vader aan u
toegewezen. Wel zult ge niet alles kunnen bevatten wat Ik u steeds
voorhoud en bijzonder de Boodschappen die een theologische inhoud
bevatten ! Toch maak Ik steeds Mijn Boodschappen duidelijk voor elkeen.
En zo gij deze niet begrijpen kunt, ga dan naar de Priester om enige
uitleg hierover te ontvangen. Vandaag zal de Paus ook rekenen op uw
aller gebeden, want hij heeft het gebed meer nodig nog dan voorheen.
Moge daarom uw medeleven met hem de Heer hem de genade schenken, om al
het lijden wat nog over hem zal komen te kunnen dragen, doch ook te
aanvaarden. De Heilige Engelen zullen altijd met u en de uwen zijn en
ook voor u de Heer loven in de Hemel, waar zij dag en nacht voor de
Troon van de Allerheiligste Drievuldigheid hun gezangen, die heilig
zijn, met luister omgeven. Veeleer zullen al uw verlangens door deze
Engelen tot bij de Troon des Vaders geleid worden. Leg u toe om uw
zielen zo wit te houden als sneeuw, opdat bij de oordeling, gij ook bij
diegenen, die aan de rechterzijde staan, zult behoren. Mogen de woorden,
die Ik u vandaag heb voorgehouden, altijd bijblijven, dan zult gij van
alle gevaren gevrijwaard blijven. Wanneer gij misschien mocht vernemen,
dat de Heer reeds lang op deze wereld is, geloof het dan niet, want zij
zijn bezig om uw ziel voor de vijand in te palmen. Zeg daarom vele malen
door de dag :”Engel van God die mijn bewaarder zijt, verlicht, bewaar,
geleid en bestuur mij !” Dan zal de Vader de H.Aartsengel Michael zenden
om alle boze vijanden van u af te houden en u zo voor het Rijk van Jezus
rijp maken. Vraag nu of Mijn Priesterzoon de zegen zal geven met Mij,
dan zal Ik met hem over u allen Mijn Handen uitstrekken, opdat de zegen
van de Vader, Zoon en H.Geest op u allen neerkome. Glorie zij de Vader,
de Zoon en de H.Geest zult gij zingen na de zegening, daarna zult gij
zeggen : “Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!” opdat
allaan Christus zal zegevieren over Zijn Kerk. Ik groet u allen voor
deze trouwe opkomst en vraag u ook te bidden voor hen die zich gaarne
hier bij u hadden willen aansluiten. Dag kinderen, moge de H.Geest
altijd wonen in uw aller harten, dan zal de vrede altoos met u zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief