Maria heeft ons een aantal gebeden gegeven.

Door deze te bidden krijgen wij bijzondere genaden voor de bescherming van het ongeboren leven, de zielen in het vagevuur, priesterroepingen, het heil van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeden helpen ons ook bij onze persoonlijke spirituele groei en onze heiliging, die van groot belang zijn om het kwaad in de wereld een halt toe te roepen en nog velen de goede weg te kunnen laten vinden in deze tijd, zo kort voor Zijn wederkomst.

Rozenkrans

Het belang van het regelmatig bidden (dagelijks indien mogelijk) van de rozenkrans is door Maria veelvuldig aangegeven. U treft onder de eerste link de rozenhoedjes op video aan en door Elisabeth voorgebeden.
Op 31.3.85 sprak Maria: “Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen.” U kunt hieronder een geheim van de rozenkrans aanklikken om mee te bidden.

Het gebed van de toewijding tot Maria is hier eveneens weergegeven. Alhoewel dit niet door Maria is gegeven in de boodschappen heeft het steeds een zeer belangrijke plaats ingenomen in de gebeden van de gebedsdiensten in Maria’s Hofke. De Heilge Grignion de Montfort heeft ons in het Gouden Boek deze toewijding in het bijzonder aanbevolen.

6e dag: gebed om heilige priesters

O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heiige God! Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders. Stort daarom Uw Hemelse Gaven over hen uit, Gij Die...

Lees verder
5e dag: gebed om zielenleiders

  De Priester is geenszins een menselijke steun, hij is meer dan de Engel, die op de gevaarvolle reis van het leven over mij waakt; hij bekleedt ten opzichte van mij de Plaats van Jezus Christus, vergeeft mij mijn zonden en ontsluit mij de...

Lees verder
4e dag: gebed ter ere van de H.Eucharistie

“O God, Gij wordt in zekeren zin mijn Wezen !” ja Gij zijt de Emmanuël, de God met ons, na enige ogenblikken zijt Gij wezenlijk, Persoonlijk met mij Verenigd! Jezus Begeert deze innige en Geheimvolle Liefdevereniging. Mijn Heer en...

Lees verder
3e dag: gebed voor de zielen in het vagevuur

O mijn Verlosser, ik wens de zielen in het vagevuur in de Verdiensten van Uw Offer te doen delen; Wil, bid ik U, door Uw Kostbaar Bloed, dat Gij voor haar Vergoten hebt, haar pijnen verminderen en verkorten, opdat zij, na de Heerlijkheid des...

Lees verder
1e dag: gebed van de biecht

  Neen mijn God, het zijn niet de schepselen die ik beledigd heb, maar ik heb tegen U gezondigd, hoezeer ook van de bewijzen Uwer Liefde omringd. Het was mij wel bekend, dat Uw Oog mijn schreden gadesloeg, maar ook dit heeft mij niet...

Lees verder
Gebed tot de H.Joachim en Anna

26 juli 1981 Heilige Joachim en Anna, Die door God de gena­de werd verleend Ouders te zijn van Uw Dochter Maria, Die op Haar beurt we­gens Haar Onbev­lekte Maag­de­lijkheid het voorrecht mocht genieten Jezus te dragen in Haren Schoot en Hem mocht...

Lees verder
Gebed tot de H.Michaël

29 september 1981 Heilige Michaël, Grote Strijder en St­eu­npilaar van Gods kinde­ren, breng spo­ed­ig redding voor de H. Ke­rk over de gehe­le we­reld, die in de allergrootste nood verkeert. Door het uitverkoren volk wordt Gij ver­eerd en...

Lees verder
Gebed tot de H.Joannes

13 juli 1982 Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de Zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboor­te de Naam ontving door Onze Heer Jezus, wij sme­ken U ons te willen be­hoeden voor alle gevaren van deze we­reld. In het bijzonder...

Lees verder
Gebed ter bescherming tegen de duivel

8 december 1984 Heer wij wenden ons weer vol vertro­uwen tot U, want Gij al­leen bezit die Al­macht welke niemand ooit kán en zál over­tref­fen. Velen van Uw Schepse­len zitten   he­laas reeds ge­van­gen Heer in de strik­ken van de duivel welke...

Lees verder
Gebed voor de zieken

8 juni 1982 Moeder Maria, Zetel der Wijsheid, in de allergrootste nood kniel ik aan Uw Voe­ten neder. Gij zijt gekomen als de Toren van David om Het Licht te bren­gen onder Uw kinde­ren. Gij kent mijn zwakheid, Moeder, en weet hoe klein en broos...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief