Maria heeft ons een aantal gebeden gegeven.

Door deze te bidden krijgen wij bijzondere genaden voor de bescherming van het ongeboren leven, de zielen in het vagevuur, priesterroepingen, het heil van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeden helpen ons ook bij onze persoonlijke spirituele groei en onze heiliging, die van groot belang zijn om het kwaad in de wereld een halt toe te roepen en nog velen de goede weg te kunnen laten vinden in deze tijd, zo kort voor Zijn wederkomst.

Rozenkrans

Het belang van het regelmatig bidden (dagelijks indien mogelijk) van de rozenkrans is door Maria veelvuldig aangegeven. U treft onder de eerste link de rozenhoedjes op video aan en door Elisabeth voorgebeden.
Op 31.3.85 sprak Maria: “Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen.” U kunt hieronder een geheim van de rozenkrans aanklikken om mee te bidden.

Het gebed van de toewijding tot Maria is hier eveneens weergegeven. Alhoewel dit niet door Maria is gegeven in de boodschappen heeft het steeds een zeer belangrijke plaats ingenomen in de gebeden van de gebedsdiensten in Maria’s Hofke. De Heilge Grignion de Montfort heeft ons in het Gouden Boek deze toewijding in het bijzonder aanbevolen.

Gebed tot het Heilig Sacrament

17 maart 1982 O, Allerzoetste Jezus, hier voor Uw Bee­ltenis neer­geknield weten wij, dat U het Vlees­geworden Woord zijt, dat onder de mensen woont. Door Uw Heilig Lijden hebt U ons de ge­dachtenis nagelate­n, dat wij U als een Broeder mogen...

Lees verder
Gebed om heilige priesters

5 juni 1980 O Jezus, Eeuwige Ho­ge­priester, aanvaard onze gebe­den, die wij richten tot de Troon van den Al­ler­hoogste, Driewerf Hei­lige God! Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders. Stort daarom Uw Hemelse Gaven over...

Lees verder
Gebed tot Maria als onze Moeder

10 mei 1981 Maria, doordat Gij Onze Moeder zijt ge­worden weten wij ook, dat U ons al­tijd begrijpt. Dat U niet alleen probl­emen kent, maar ook voor ons ten beste zult spr­eken bij de Hemelse Vader. Tijdens de doodstrijd van Jezus Uwen Zoon...

Lees verder
Gebed tot Maria de Onbevlekte Maagd

8 december 1981 H.Maria Onbevlekte Maagd, Moeder van Jezus en ook Onze Moeder. In de aller­grootste nood wenden wij ons vol  ver­tro­uwen tot U ! Bij U durven wij om raad vragen omdat wij wete­n, dat U Ons Aller Moeder zijt. Door Uw Onbev­lekte...

Lees verder
Gebed tot het Heilg Hart van Jezus

30 juni 1981 Oneindige Goede God, groot en geduldig in Barmhartig­heid, wij weten maar al te goed dat Uw Heilig Hart telkens opnieuw groot leed wordt aan­ge­daan. Steeds verder dwaalt de mens van U af en een groot aan­tal is de weg kwijt die zij...

Lees verder
Gebed van overgave aan Jezus

25 maart 1990 Heer ik neem alles aan, wat mij mocht overkomen of ten deel zal vallen volgens de Beschikkingen Uwer Wijze en Goeder­tieren Voor­zienigheid en geef mij, o Koning der Liefde de verzekering, dat het mijn wil is, U van zó nabij...

Lees verder
Gebed om vertrouwen

26 december 1991 Heer Jezus, bij U heb ik niets meer te vrezen, noch mijn zonden, die vergeven zijn, noch de toekomst waarin Uwe Gena­de mij zal ondersteunen. Ik heb niets te vrezen, tenzij mijn te grote angst, welke mij verhindert dat ik mij...

Lees verder
Toewijding tot Maria

  Heilige Maagd Maria, onze Moeder, wij wijden ons vandaag met hart en ziel toe aan Uw Smartvol en Onbevlekt Hart. Wij willen U met ziel en lichaam toebehoren, in al onze daden uw welbehagen zoeken, ons zonder voorbehoud en in totale...

Lees verder
Gebed ter bescherming van het ongeboren leven

28 december 1980 Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief