Gebed ter bescherming tegen de duivel

8 december 1984

Heer wij wenden ons weer vol vertro­uwen tot U, want Gij al­leen bezit die Al­macht welke niemand ooit kán en zál over­tref­fen. Velen van Uw Schepse­len zitten   he­laas reeds ge­van­gen Heer in de strik­ken van de duivel welke hij over Uw volk heeft aan­ge­legd. Ach Grote Heilige God, satan probeert alle ker­ken en hei­ligdom­men, ja zelfs alle plaat­sen waar Uw Moe­der komt om de we­reld Haar Bood­schap­pen te ge­ven – welke opdracht Zij van de Vader ontvan­gen heeft – te ver­nieti­gen, ja zelfs de mens ertoe dwingt om zijn kant te kie­zen door onze mede­mensen uit te moor­den. Velen van deze lustmoor­de­naars zijn een prooi gewor­den van satan.

Deze hellegeesten zijn tot in onze hui­zen door­gedrongen en velen van Uw kin­deren zijn reeds een prooi geworden van satan, daar deze goedwillende mensen zijn afgeleid van de goede weg die zij aangewezen kregen bij het H.Do­opsel.

+  Heer, rechtvaardige God, toon de boze geesten Uw Al­macht zodat zij neer­vallen aan Uw Voeten. Laat hen weten dat geen enkele mens op de wereld of welke slim­me list van de duivels dan ook de macht kan verove­ren om de Hemel het zwijgen op te leg­gen. Laat ons niet langer het mikpunt zijn voor de dui­v­el. Hij spant een list om de mens tegen U te doen ke­ren.

Want evenals de verdorven vruchten van de goede boom zich laten vallen, zo zal ook de mens, als hij U Almachtige God en Vader de rug toe­keert, in de diepe kloof zinken, welke satan voor hem ge­maakt heeft.

+  Heer geef dat de poor­ten der hel nooit die van het Hemelse Jerusalem zul­len overweldigen. Laat niet toe Lieve God dat ook maar ene ziel zich gewonnen geeft aan de duivelse mach­ten, maar stuur den Heilige Aarts­engel Michaël, zodat deze Ridder van de H.Maagd Maria, Zijn Vaan­del ge­reed houdt om allen onder Zijn Vleugelen te kunnen scharen.

U Heer heeft Hem de Macht gegeven om satan te verdrijven en ons aldoen­de te be­schermen voor de klauwen van deze bo­ze, duivelse gees­ten.

+  Laat het ganse Hemelse Legerschaar uitrukken over de ganse aarde, zo­dat den “boze” geen enke­le macht meer bezit over éne ziel. Kom Heer hoor ons roepen en smeken om hulp, want Gij zijt de God van Hemel en aarde, de opperste Meest­er van alle le­vende wezens, bomen en planten.

Geef opnieuw vruchtbaarheid aan de ver­dorven we­reld, want Gij Grote God van Liefde beschikt over alle Macht in eeu­wigheid. Amen.

+ + +

Aanmelden voor de nieuwsbrief