Gebed tot de H.Joannes

13 juli 1982

Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de Zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboor­te de Naam ontving door Onze Heer Jezus, wij sme­ken U ons te willen be­hoeden voor alle gevaren van deze we­reld.

In het bijzonder vragen wij om Uw bij­stand en bescherming voor onze H.V­ader de Paus.

Toen Uw Vader door den H.Geest geleid werd den Tempel te betre­den, heeft hij van de Engel, die God gezonden had, het woord ver­nomen, dat hem een zoon zou wor­den geschonken, welke hij Joan­nes noemen zou.

Al geloofde men door de hoge leeftijd van Uw moe­der niet in Uw komst, was men er zich nog minder van bewust, dat U de Voorloper van Jezus Christus zoudt zijn.

Grote dingen had de Heer met U voor. Maar ook nu verwachten wij, dat Gij den Weg des Heren opnieuw zult voorbe­reiden, zodat wij Hem op waardige en passende wijze zullen mogen ontvangen.

H.Joannes, Grootste Pro­feet aller tij­den, Gij die bij het uitspreken van Uw woorden Uwen mond door de gelovige mens ge­zien werd als een scherp zwa­ar­d, geef dat wij bij onze aanroep­ing verlost en beschermd wor­den van de lis­ten des dui­vels. Gij zijt gekomen om te getuigen van Het Licht. Zorg daarom, dat onze Moeder de H.Kerk zal zegevie­ren en dat de sch­aduwen zullen wijken door dezelfde Hand die U be­schut heeft om zo het Licht te bren­gen voor allen die U aanroepen.

H.Joannes, voorbeeld van liefde en Zorg­zaamheid, bidt voor ons.

Aanmelden voor de nieuwsbrief