Gebed voor de zieken

8 juni 1982

Moeder Maria, Zetel der Wijsheid, in de allergrootste nood kniel ik aan Uw Voe­ten neder.

Gij zijt gekomen als de Toren van David om Het Licht te bren­gen onder Uw kinde­ren.

Gij kent mijn zwakheid, Moeder, en weet hoe klein en broos de vlam mijner lief­de is.

Wanneer mij niet onmiddellijk hulp ge­boden wordt, twijfel ik wel eens aan Uw Voorspraak.

Geef mij daarom meer geduld, zodat ik de beproeving kan door­staan die over mij komt.

Verleen mij meer vertrouwen in de men­sen die door U als hulp­verleners zijn aange­wezen.

Ik kan dit lijden niet langer aan.

Daarom kom ik bij U uitschreien.

Ach Moeder, hoor de klacht van Uw kind en laat mij niet langer in onzekerheid.

Geef spoedig uitkomst in de nood, waar­in ik mij bevind en wees voor mij de Toren die Haar Licht weerkaatst wanneer ik het moeilijk heb.

Kom dan Moeder en wacht niet langer meer maar verlicht mijn lijden!

Toren van David gedenk mij bij Jezus Uw Zoon.

Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief