Maria heeft ons een aantal gebeden gegeven.

Door deze te bidden krijgen wij bijzondere genaden voor de bescherming van het ongeboren leven, de zielen in het vagevuur, priesterroepingen, het heil van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeden helpen ons ook bij onze persoonlijke spirituele groei en onze heiliging, die van groot belang zijn om het kwaad in de wereld een halt toe te roepen en nog velen de goede weg te kunnen laten vinden in deze tijd, zo kort voor Zijn wederkomst.

Rozenkrans

Het belang van het regelmatig bidden (dagelijks indien mogelijk) van de rozenkrans is door Maria veelvuldig aangegeven. U treft onder de eerste link de rozenhoedjes op video aan en door Elisabeth voorgebeden.
Op 31.3.85 sprak Maria: “Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen.” U kunt hieronder een geheim van de rozenkrans aanklikken om mee te bidden.

Het gebed van de toewijding tot Maria is hier eveneens weergegeven. Alhoewel dit niet door Maria is gegeven in de boodschappen heeft het steeds een zeer belangrijke plaats ingenomen in de gebeden van de gebedsdiensten in Maria’s Hofke. De Heilge Grignion de Montfort heeft ons in het Gouden Boek deze toewijding in het bijzonder aanbevolen.

22 juni 1979

…Mijn kinderen, blijf altijd trouw in uw gebeden en wees niet laks om te zeggen, dat de tijd ontbreekt. Begin de dag met Mij een groetenis te brengen, al is het in een korte spreuk, met te zeggen: “Dag Moeder, help Mij deze dag goed...

Lees verder
3 juni 1979

Mijn kinderen, vandaag is het een der grootste feesten der feestdagen! Want heden is jullie gezonden de Heilige Geest! Hij was Het, Die Onze Zoon aan de wereld schonk, door Mij! Hij was de Geestelijke Vader van Ons Kind en toch verplaatste Hij...

Lees verder
26 mei 1979

Kinderen, luister naar wat uw Hemelse Moeder u te zeggen heeft. De nacht der beproeving zal over u allen neerkomen, maar de nachten zullen heldere dagen zijn, wanneer Jezus Mijn Zoon met u allen is! Roep dikwijls de woorden van de Emmaüsgangers...

Lees verder
26 april 1979

Mijn kinderen, ge bent in de veronderstelling, dat ge voldoende bidt en enigszins vraagt ge zich zelf misschien af: Haalt bidden wel wat uit, bereikt men daar wel mee wat we eigenlijk wensen? Hoevele offers kent ge in dit leven en wat je alle...

Lees verder
27 maart 1979

…Weet Mijn kinderen, dat gij bij alle Genade, die men u geeft, nooit alleen kunt staande blijven, want de vijand van uw ziel zoekt naarstig rond of hij u kan neervellen. Dagelijks wordt de mens door onzichtbare geesten belaagd en één hevige...

Lees verder
22 januari 1979

Oh Heer, laat boze tongen spreken: “Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast.” Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met...

Lees verder
16 juli 1978

…Mijn lieve kinderen, luistert naar de smeekbede van jullie Hemelse Moeder, Die je Liefheeft, méér dan je vermoeden kunt, Die je blijft vasthouden, wanneer je je wilt afwenden, maar Die ook troosten zal al lijkt het, dat je dan eindeloos...

Lees verder
21 juli 1979

Mijn kinderen, dank God voor hen, die uw zorg en vreugde zijn! Bid voor hen, die naast u leven, zodat gij tijd en aandacht voor elkander hebt, zodat ge vreugde blijft vinden met en vóór elkaar. Bid voor hen, die door rechten en plichten met u...

Lees verder
6 augustus 1979

…Ik heb jullie gesprek vernomen en daarom wil Ik er nu nader op terug komen. Weet, Mijn kinderen, omdat gij heden in overleg met elkaar gesproken hebt over de offers, het gebed en de liefde voor uw evennaaste, dat Ik er gaarne iets aan toe...

Lees verder
6 april 1980

…Mijn kinderen, wanneer gij nog kunt zeggen, dat ge bidden kunt, behoort gij onder de duizenden, die God heeft uitverkoren. Ga dan onder de hoede des Hemels en met Het Bloed van Jezus op uw lippen en Zijn Liefde in uw harten, al uw plichten...

Lees verder
11 maart 1980

…Leg uw bevende handen in de Mijne en dan zal Ik ze oprichten naar Jezus om vergeving en berouw Hem aan te bieden. Zo kunt ge dan met de Koningin des Hemels en geheel het Hemelse Koor uw lippen in beweging brengen om Hem toe te...

Lees verder
24 februari 1980

…Als gij zich noemen wilt trouwe dienaar van de Moeder Gods neem dan dit van Mij aan: dat gij niet alleen Godvruchtige oefeningen doet, maar ook alle handelingen ernaar richt, teneinde uw Schepper volmaakter te dienen en te verheerlijken...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief