3e dag: gebed voor de zielen in het vagevuur

O mijn Verlosser, ik wens de zielen in het vagevuur in de Verdiensten van Uw Offer te doen delen; Wil, bid ik U, door Uw Kostbaar Bloed, dat Gij voor haar Vergoten hebt, haar pijnen verminderen en verkorten, opdat zij, na de Heerlijkheid des Hemels te zijn binnengegaan, mij bijstaan in de gevaren, waaraan mijn zaligheid is blootgesteld.
O mijn God, ik offer U ook op al het bloed door de martelaren vergoten tot belijdenis van Uw Heilige Naam, opdat ik de gave van sterkte, van geduld in het lijden en van grootmoedige opoffering van mijzelven moge bekomen en alle bekoringen moge overwinnen.
O mijn God, Heilig mij door Jezus Christus, Die mij aan Het Kruis een nieuw leven heeft Geschonken.
Zegen mij in Hem met een allesvermogende Genade, die mij in de deugd bevestigt….. en dat ik met Hem waarlijk aan de wereld gekruisigd zij en Gij door Zijn Offer, dat een oneindige waarde heeft en waarmede ik mij als een vrijwillig slachtoffer verenig, alle eer en heerlijkheid moogt ontvangen in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief