2e dag: gebed als dankzegging voor het Sacrament van de H.Communie

Gij weet o mijn God, het is niet uit minachting jegens dit Heilig Sacrament, dat ik Het met zekere onverschilligheid ontvang en er zo weinig troost en genoegen in vind. Gij weet immers, dat ik bereid ben alles te verlaten en alle offers te brengen, als ik Het maar dikwijls mag ontvangen.
Ik heb dus reden te geloven, dat ik naar Het Geluk met U verenigd te worden verlang.
Ik wens vurig U te ontvangen, o Eeuwig Woord, mijn Verlosser en Zaligmaker, Die U-zelven aan mij Geeft.
Ik verlang U te Bezitten, o Wonderbare Schat, Dien de Vader als Losprijs voor onze zonden in onze harten gelegd heeft.
Ik verlang naar U, Eeuwige Wijsheid, zonder welke ik den Weg, Die naar Het Leven leidt, niet kan bewandelen.
Ik verlang naar U, o Ongeschapen Licht, opdat ik Den Wil van God moge kennen en getrouwelijk vervullen.
Ik verlang naar U, o Jezus, Goddelijke Middelaar, zo vol IJver voor mijn zaligheid.
Geef mij Denzelfde IJver voor de bevordering Uwer Glorie.
Ik verlang naar U, o Jezus, ondanks mijn koudheid, mijn onwaardigheid, mijn ellende, mijn gebreken, opdat ik U aanbidde als mijn God; U diene als mijn Meester en alle ogenblikken van mijn leven aan U toewijde.
Ik bemin U, Die Uzelven hebt gegeven tot Losprijs mijner ziel.
Versterk en verlicht mij.
Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief