4e dag: gebed ter ere van de H.Eucharistie

“O God, Gij wordt in zekeren zin mijn Wezen !” ja Gij zijt de Emmanuël, de God met ons, na enige ogenblikken zijt Gij wezenlijk, Persoonlijk met mij Verenigd!
Jezus Begeert deze innige en Geheimvolle Liefdevereniging.
Mijn Heer en mijn God, ik geloof aan Uw Woord; ik zie weliswaar de Voltrekking van dit Geheim niet, maar ik belijd openlijk, dat Gij op Het Altaar Tegenwoordig zijt, zodra de Priester de Woorden der Consecratie heeft gesproken; vermeerder mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde steeds meer en meer.
Geef aan Uw Kerk heilige getrouwe Priesters, die ons helpen welke wegen wij moeten inslaan.
O Heilrijk Zoenoffer, dat tot ons Komt, terwijl Gij de Hemel Opent en ons dáár de door Uw Bloedig Kruisoffer verworven Tronen doet aanschouwen.
Geef ons de Genade, dat wij er eens mogen zetelen, opdat, gelijk Uw Liefde tot ons afdaalt in het droevig oord onzer ballingschap, Uw Barmhartigheid ons Verheft tot het Verblijf Uwer Eeuwige Heerlijkheid.
Red ook alle zielen in Het Vagevuur. Zij verzuchten naar de Eeuwige Glorie van Uw Majesteit. Laat hen niet wachten op het verlangen bij U te zijn.
Geef hun de Hoop op een spoedige Verlossing door de Heilige Maagd en Moeder van U en ons allen. Zij is de Deur des Hemels en Laat Haar Afdalen om velen op te Voeren naar U mijn God.
Deo Gratias.

Aanmelden voor de nieuwsbrief