Gebed tot de H.Joachim en Anna

26 juli 1981

Heilige Joachim en Anna, Die door God de gena­de werd verleend Ouders te zijn van Uw Dochter Maria, Die op Haar beurt we­gens Haar Onbev­lekte Maag­de­lijkheid het voorrecht mocht genieten Jezus te dragen in Haren Schoot en Hem mocht baren als Verlosser der wereld, wij bidden en sme­ken U om voor ons ten bes­te te willen spreken bij Uw Kle­in­kind Davids Zoon !

Uw dochter Maria en Haar Jezuskind kennen de moeilijkheid waaronder elk huisgezin gebukt gaat. Daarom gelukkige Grootouders van Jezus vragen wij U om bij Hen die U zo dierbaar zijn voor ons te willen smeken.

Weliswaar kunnen wij ons rechtstreeks wenden tot Jezus en Maria, doch wanneer Gij voor ons vraagt zal Maria niet weigeren om aan het smeekgebed van Haar lieve Ouders gehoor te geven. Daarom vragen wij door Uw voorspraak de zieke mensen te steunen naar ziel en lichaam en alle noodlijdenden bij te staan als het God de Vader behaagt. Moge door Gods Oneindige Barmhartigheid U gegeven worden om voor ons te kunnen bemiddelen.

Wanneer wij niets meer uit ons zelve kunnen, er­varen wij pas ten volle, dat wij onze gebeden moe­ten richten naar de He­mel. Daarom H.Joachim en Anna vraag aan Jezus en Zijn Hei­lige Moeder of wij door ons gebed verhoring kunnen verkrij­gen. Wij zullen doen wat in ons vermogen ligt om U te blij­ven zien als de uit­verkoren Grootouders van Jezus, de Zoon van Da­vid. Laat aan alle kinderen der aarde zien, dat Uw Mond Wij­sheid spreekt en Uw Goe­dertierenheid Gods wet ver­kon­digt. Mogen allen die wij U aanbevelen door Uw voor­spraak gehol­pen worden, zodat wij ondervinden mogen, dat Uw smeken bij God de Vader groter is dan het onze. Vraag aan Jezus en Maria en tevens aan Vader Jozef de zegen voor elk huisgezin in het bijzonder voor Zijne Heilig­heid de Paus en alle Priesters en degenen die zich voorbereiden op deze hei­lige taak, zodat alle schep­selen één van hart en geest zullen zijn.

Dan zal de ware eendracht spoedig heer­sen over alle volke­ren der aarde.

Heilige Moeder Anna en Vader Joachim wees onze voorspreke­rs en bidt voor ons!

Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief