Gebed tot de H.Michaël

29 september 1981

Heilige Michaël, Grote Strijder en St­eu­npilaar van Gods kinde­ren, breng spo­ed­ig redding voor de H. Ke­rk over de gehe­le we­reld, die in de allergrootste nood verkeert. Door het uitverkoren volk wordt Gij ver­eerd en bemind, ja be­schouwd als de “Bo­de van God”.

Van de Driewerf Heilige God hebt Gij de macht verkr­egen om satan te verdrijven waar hij de scha­pen van de Herder der zielen uit de kudde ver­drijft om deze voor­goed door zijn listigheid de valkuil in te lok­ken. Hij brengt verstrooidheid onder de kin­deren Gods. Daarom is er haat in de wereld door el­kander naar het leven te staan. Zelfs Priesters, die bij de H.Stad Gods be­hoorden, heeft hij we­ten te strik­ken.

Heilige Michaël, Gij En­gel van de vrede, houdt Uw vaandel gereed om de Opperher­der van de H.Kerk te beschermen door hem en allen, die hem lief­hebben, onder Uw vleuge­len te scharen voordat satan, de uitvinder van het vele kwaad, een van de onzen verslin­den zou gelijk een briesen­de leeuw. Help allen, die tot al­lerlei kwaad wor­den ge­dreven in deze woelige wereld en stel ons veilig door Uw Heilig Zwaard te trekken wanneer satan ons ver­leiden wil tot aller­lei kwaad.

De Hemelse Vader heeft U als Opperhoofd van Zijn Paradijs aangesteld én Bege­leider der zielen in het eeuwige Licht.

Daarom lieve H.Michaël en Engel van de vrede houdt ons allen geborgen onder Uw Vaandel, zodat elkeen zich veilig weet voor de noden, die de gehele we­reld bedreigen. Laat het volk Gods niet al­leen achter in de strij­d, want Gij zijt de verdediger der Rechtvaar­digen en de Bewaker en Patroon van de H.Kerk.

Gij Ridder van de H.Maagd Maria en be­waarengel van de H.Eucharistie, draag er zorg voor dat alleen gezegende en reine Priester­handen het Heilig Lich­aam van Jezus zullen aanraken en uitrei­ken.

Want dán zal de Kerk van Christus spoe­dig weer opbloeien en zegevieren.

Wees de beschermheilige van het volk der aarde en kom ons te hulp als de duivel ons aan­valt.

Amen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief