11 maart 1980

…Leg uw bevende handen in de Mijne en dan zal Ik ze oprichten naar Jezus om vergeving en berouw Hem aan te bieden. Zo kunt ge dan met de Koningin des Hemels en geheel het Hemelse Koor uw lippen in beweging brengen om Hem toe te zingen:”Ere zij Hem, Die de vrede op aarde bracht en Die ons verloste van de listen des duivels”.
Dan zult gij met Mij u offeren naast een Hostie op de pateen en Hem loven en aanbidden met deze woorden: “Ik aanbid U Lieve Heer, omdat Gij Zich voor mijn zonden hebt laten slachtofferen”!
Dan vinden de woorden die elke priester uitspreekt, hun oorsprong in de noodwendigheden van de Kerk in Mijn Moederhart en aldus kunt gij dan toeroepen: amen, het zij zo!
Al zal uw geloof nog zo zwak zijn om alles te kunnen aannemen, zal Ik aanvullen wat er nog aan ontbreekt als gij bidt: “Kom mij te hulp Gij getrouwe Maagd, want mijn geloof is nog zo wankel en neem al mijn vertrouwen mee in Uw Heilige Schoot, Die de Zoon der wereld heeft voortgebracht”! Dan zal door de Kracht van de H.Geest Wat uit Mij geboren werd Zich opnieuw Offeren om u zaligheid en verlossing te brengen.
Want Hij Die zetelt aan de Rechterhand des Vaders heeft de Troon geplaatst aan de rechterkant voor Zijn Koningin, Zijn Moeder.
Hij zal wederkomen onder elke gedaante van Brood en Wijn en biedt Hem zo uw hart, dat Hem een veilige woonplaats bereidt, dan zal Hij u wederkerig een plaats gereed houden die u niet voor mogelijk houdt. Gij zult hiertoe waardig worden bevonden als gij de Geboden onderhoudt en al wat Mijn lelieblanke Handen Hem aanbieden, wordt door Hem genadig aanvaard.
Kom en zorg dat gij bij al deze uitverkorenen hoort.

Aanmelden voor de nieuwsbrief