16 juli 1978

…Mijn lieve kinderen, luistert naar de smeekbede van jullie Hemelse Moeder, Die je Liefheeft, méér dan je vermoeden kunt, Die je blijft vasthouden, wanneer je je wilt afwenden, maar Die ook troosten zal al lijkt het, dat je dan eindeloos vereenzaamt.
Blijft bidden en smeken en leeft in een voortdurende gemeenschap in liefdevolle verbintenis tot elkaar. Bidt veel en vurig mèt en voor elkaar en offer jezelf eens op, ook als het leven zinloos lijkt. Offer jezelf door goed te zijn voor je medemens, maar offer ook van je bezittingen, die overvloedig zijn. Laat je medemens niet in de kou staan, maar waardeer hem, want ook hij is een van de Onzen, ook hij is je broeder, die hunkerend toeziet hoe gij verkwistend door het leven gaat.
Laat hem niet langer roepen en smeken, maar denk eens aan de Woorden van Mijn zoon Jezus Christus: “Al wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan”.
Lieve kinderen, nu op Mijn feestdag wil Ik jullie Mijn bijzondere Zegen schenken onder het Heilig Misoffer.
Bidt en beleeft het Offer van Mijn Zoon mee, Die iedere dag opnieuw weer tot elk van Mijn kinderen roept: “Vrouwe, zie daar Uw zoon, zoon zie daar uw Moeder”.
Laat Hem niet alleen, hangend aan het Kruis met Zijn met Bloed doorlopen Ogen, Die je aanstaren met te zeggen: “Komt allen tot Mij die belast en beladen zijt en volgt Mij!”
Dan kunt gij allen zeggen: Hij heeft ons een weg gebaand, die ons dichter bij Zijn Vader brengt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief