24 februari 1980

…Als gij zich noemen wilt trouwe dienaar van de Moeder Gods neem dan dit van Mij aan: dat gij niet alleen Godvruchtige oefeningen doet, maar ook alle handelingen ernaar richt, teneinde uw Schepper volmaakter te dienen en te verheerlijken, welke gij het beste kunt verrichten in vereniging met Mij!
Luister dan naar het Woord wat Jezus eens sprak: “Evenals een woekeraar nooit vrijwillig de gelegenheid laat ontsnappen om nieuwe winst te bekomen”, zo zal Ik nog veel minder toelaten, dat een enkele gedachte van u, noch een enkele beweging, waarvan de liefde de drijfveer was, zonder voordeel van uw zielen blijft.
Als een ziek kind verlangt zich aan de borst van zijn moeder te vleien, waarom zou dan de Grote Geneesheer Zijn Heilige Moeder niet die Kracht verlenen, dat Zij alle lijden weg kan nemen?
Als gij de Tranen en Angsten zoudt bezitten die Ik gekend heb om de angsten en het verlies van Mijn Kind in zulk een doodstrijd, zoudt gij ze bij elkaar brengen en ze doorgeven aan de Vader met te zeggen: “Leer mij Uw Heilige Wil kennen, maar ook met liefde aanvaarden”!
Vraag de draagkracht en draagwijdte van uw lijden van uw Moeder, want Haar verlangen is veel groter om ze u te geven, dan uw verlangen om ze te verkrijgen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief