3 juni 1979

Mijn kinderen, vandaag is het een der grootste feesten der feestdagen! Want heden is jullie gezonden de Heilige Geest!
Hij was Het, Die Onze Zoon aan de wereld schonk, door Mij!
Hij was de Geestelijke Vader van Ons Kind en toch verplaatste Hij Zich in Hem en in de Vader.
Hij was Het Die een Geestelijk Verbond met Mij sloot.
Hij was en is nog steeds de Derde Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid Die kinderen Gods voortbrengt, in vereniging met Mij, Zijn Hemelse Bruid!
Hij brengt geen Goddelijke Persoon in de Godheid voort, maar Hij alleen vormt alle kinderen van God buiten de Godheid.
Het Rijk van God de Vader heeft tot de Zondvloed geduurd en eindigde met een vloed van water. Het Rijk van Onze Zoon eindigde met Zijn Heilig Bloed, Dat voortstroomde op de gehele wereld.
Maar het Rijk dat over u is neergekomen, het Rijk van de Geest, van de Vader en de Zoon, zal blijven voortduren en zal dan pas eindigen wanneer het bij je is met een liefdevuur vol van gerechtigheid.
Wanneer deze Geest van Wijsheid en Kracht Zijn Liefdevuur zal ontsteken, welke een vloed zal zijn van reine Liefde, dan zullen zelfs de afgodendienaars zich bekeren.
Bid daarom Ascendatur en het zal ontstoken worden!
Het Goddelijk Vuur door Onze Zoon op de aarde gebracht zal helderder gaan branden wanneer gij bidt: “Heer, zend Uw Geest van louter vuur op aarde, dat door middel hiervan het Aanschijn der aarde zal vernieuwd worden en Mijn Kerk herschapen zal”!

Aanmelden voor de nieuwsbrief