18 juli 1982 – 14.40

Nu de Kerk vandaag de feestdag viert van Onze Allerheiligste Verlosser Jezus Christus, wil Ik niet nalaten om met deze bijzondere herdenking Mij bij u te komen aansluiten.
U weet, dat de Kerk van Christus vele zielen nodig heeft om te bidden en te offeren voor Haar behoud.
Toch zult ge er eens van overtuigd zijn, dat deze H.Kerk steeds blijft zegevieren en daarom ook nimmer zonder Priesters zijn zal.
Uw gebeden en uw bijdragen hiervoor zullen de Priesters verlichten om hun taak die zij op hunne schouders hebben gekregen goed te kunnen beleven en nakomen.
Altijd zal Ik met u zijn als de Moeder, Die Haar Licht verspreidt over allen die Mijn hulp behoeven.
Het Licht, dat de Toren van David zal doen uitstralen moge ook over u allen neerkomen, want gij hebt door de Kruisdood van Onze Zoon de Hemel verkregen, als gij er tenminste naar leven zult. Vraag niet hoe gij dat doen moet. Want de H.Geest zal u altoos verlichten en bijstaan en de Allerheiligste Verlosser zal u deze glorierijke genaden aanreiken.
Geve, dat de Goede God u altoos zal mogen blijven zien en ontmoeten als Zijn kinderen, die Hij nimmer vergeet en ook zal geven wat elk van de Zijnen toekomt.
Nimmer zult gij hier op aarde Mij moeten missen, al voelt gij Mij niet altijd in uw midden hebbend, wanneer gij het weer eens moeilijk hebt.
Niemand wordt zalig zonder het kruis te willen aanvaarden, hoe moeilijk en zwaar het ook moge zijn.
Zie dan ook op naar Het Kruis van Uwen Verlosser, Die toch geleden heeft voor al Onze kinderen, dus ook gij hoort hierbij.
Laten wij daarom tesamen juichen en jubelen met de Cherubijnen en Serafijnen om Hem Dien Lof te geven welke deze Goede God en Vader alleen toekomt.
Gij zijt naar hier gekomen met al uw smarten, uw zorgen, nood en problemen die gij steeds met u meedraagt. Maar weet, dat eens deze droevige herinnering in vreugde zal veranderen.
Eens heb Ik u medegedeeld, dat ook uw land niet gespaard zal blijven van rampen. Doch blijf dan trouw aan de geboden die God u eens gegeven heeft.
Zeg niet : “dat is tijd genoeg als het leed door het noodlot over ons komt !”
Neen, nu reeds moet gij bidden en dan niet alleen voor uw land, uw vrienden of familieleden, maar voor hen die nu de oorlog voelen die over hen is neergekomen !
Zorg daarom, dat gij zeggen kunt, uw evennaasten lief te hebben als uzelve.
De Algoede God zal u helpen om dat kruis over u te laten komen wat gij ook dragen kunt.
Wanneer gij voldoet aan al uw goede voornemens zal er niet alleen vrede komen in uw eigen harten, doch ook deze doen uitstralen over hen, die er niet om kunnen vragen.
Ik ben de Koningin van de Vrede !
Daarom zal Ik nimmer nalaten om voor u te bemiddelen bij de Algoede Vader in de Hemel.
Moge dan door de bede die gij Mij toedraagt u helpen den weg te vinden welke alleen vrede geeft.
Kniel dan wanneer Ik Mij door Mijn Priesterzoon laat aankondigen, opdat de zegen over u mag komen en met u zijn en wel op dit ogenblik.
Ik dank en groet u allen ! en zeg u na deze woorden :
Dag kinderen ! Bidt bijzonder voor Zijne Heiligheid de Paus !

Aanmelden voor de nieuwsbrief