28 november 1982 – 14.30

Mijn kinderen, gij hebt meermalen beloofd om deze plaats te verdedigen waar Ik aan u wil verschijnen om de Boodschap door te geven, die de Hemelse Vader over u zendt.
Hoe vaak echter doet het pijn in het Hart van Jezus, Onze Lieve Zoon, dat de mensen Zijn Moeder niet willen begrijpen en nog minder aannemen, dat Zij naar de aarde komt.
Hebt gij dan niet meermalen ontdekt, dat Ik u alleen moederlijk toespreek en niet angstig wil maken ?
Gij vraagt op dit ogenblik ook iets op te kunnen vangen van Mijn Woorden en nog liever van Mijn Gestalte. Eens zal ook u dit gegeven worden. Maar zolang als de mens niet gelooft, noch geloven wil in de Woorden die Ik richt tot Mijn kinderen, zal dit nog onthouden moeten worden.
Niet allen zijt gij ongelovige mensen in dit wonderlijk gebeuren, maar toch zijn er onder de uwen, die proberen om Mijn Komst te bespotten. Zij nemen niet aan, dat de Moeder van God en Hun Aller Moeder de aarde betreedt om de mensen te waarschuwen.
Wat is anders weggelegd voor Haar, Die al de schepselen aannam als Haar kinderen onder het Kruis van Jezus Haar Zoon ? Hij heeft geleden voor alle zonden van de wereld, ook voor die van u.
Gij kent uw zonden niet ? Gij bidt steeds daarvoor, dat het de Vader zal behagen ? Zoudt gij dan zonder zonden zijn ?
Hoe vaak gebeurt het, dat gij u uitspreekt in een lastertaal over uw evennaasten. Zijn zij uw medebroeders dan niet ? Probeert gij allaan om te gaan met hen, die u beter en nader aan het hart liggen?
Denk niet Mijn kinderen, dat Ik alleen gekomen ben om u te mismoedigen, doch alleen om u te helpen herinneren, dat het altoos nog beter kan.
De beste en liefste leerling van Jezus bedroefde Hem, daar hij sliep, terwijl Zijn Vriend leed in de allergrootste smarten. Ook voor deze Apostel heeft Hij Zijn Leven gegeven. Maar daardoor heeft Hij aan allen een plaats willen geven in het Rijk van de Vader.
Bidt veel kinderen ! Weet, dat ook bijzonder uw gebeden nodig zijn voor het ongeboren leven. Want opnieuw wordt deze wellicht gelegaliseerd.
Doch bidt, opdat door uw gebeden velen terugkomen van hun voorgenomen besluit. Zij zijn ook Gods kinderen en leven vaak in grote nood, niet wetend of het wel verantwoord is.
Nimmer is een abortus toelaatbaar, want altijd zal het in Gods Oog een moord zijn.
De Rechter zal eens oordelen over deze zwakke mensen, maar wanneer uw gebeden hiervoor veelvuldig zijn, zal God hen toch eens de genade geven om hun begane fouten uit te boeten. Wanneer iemand immers spijt heeft over de moord die zij heeft laten bedrijven, zal haar hart en die van de haar bijgestanen geen rust meer vinden. Het zal blijven knagen, omdat zo, mede door uw gebeden, hun zielen toch kunnen rein gemaakt worden.
Moge Jezus, de Zoon van de Vader, hen door Zijn Lijden helpen om deze zonden niet meer te laten herhalen.
De Hemel weent en schreit tot in alle uitgangen der aarde !
Want Jezus’ Bloed stroomde over dezelfde grond als waar van deze kleinen het hunne stroomt.
Hij zal het met Het Zijne verenigen.
Het is dikwijls moeilijk om aan te nemen, dat het billijk zou zijn, dat het leven van de vrouw hierdoor soms onder bezwijken moet. Zoudt gij denken kinderen, dat men om zulk een klein wichtje het leven van zijn moeder voorop moet stellen.
Ook Jezus, de Zoon van de Vader, gaf Zijn Leven om u allen op te kunnen nemen in Zijn Glorie.
De H.Vader de Paus Joannes Paulus zal om het uitgesprokene niet begrepen worden, doch een leerling is niet beter dan Zijn Meester!
Toch kunt gij met uw gebeden hem steunen om zijn plannen, die toch Gods plannen zijn, aan de mensen voor te dragen.
Altijd zal Ik over hen waken die het moeilijk hebben, vooral voor hen die alleen achter zijn gebleven, omdat zij hun geliefde hebben terug moeten geven aan Hunnen Schepper.
Komt kinderen, lijdt niet langer, want Ik ben er om u te troosten.
Ik zal er zijn als uw kruis te zwaar op u drukt.
Gedenk dan naast uw lijden, dat het God is die u dit heeft laten overkomen. Maar weet ook, dat het niet is geweest als een straffe Gods, maar om u te kneden en hard te maken voor alle noden die nog voor elke mens te wachten staan.
Steeds zal Ik met u zijn.
Kniel dan nu !
Mijn kind, zeg dat Ik Mijn blijdschap uitspreek over de komst van deze kinderen.
Blijf doen wat gij voornemens zijt te willen doen.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief