12 september 1982 – 07.00 Naamdag van Maria

Wederom wil Ik dan ook tot allen spreken.
Niet allen zullen deze woorden verstaan, die Ik nu aan al Mijn kinderen van deze aarde richten zal.
Niet alleen voor Mijzelve heb Ik genade gevonden bij God, maar voor iedere mens in het bijzonder.
Het aanzijn en het leven aan den Oorsprong aller genade heb Ik mogen schenken. Vandaar, dat Ik genoemd word “Mater Gratiae”, Moeder der Genade.
Evenals een kind in de schikking der natuur een Vader en een Moeder moet hebben om zijn bestaan te verkrijgen, zo moet ook een waar kind der Kerk in de orde der genade God tot Vader en Maria tot Moeder hebben.
Gij kunt Mij niet liefhebben als gij zegt niet van God te houden! Zo ook hij die zegt, God de Vader lief te hebben en de Moeder van Zijn Zoon niet beminnen kan is een bedrieger, die alleen den duivel tot vader heeft.
Zij die de Naam van Hun Hemelse Moeder niet kennen, worden niet met deze uitspraak bedoeld als aanhangers van satan.
De H.Geest is Goedertieren en tegelijk nederig geweest om Die Vrouwe tot Bruid te kiezen Die bij Hare geboorte de naam “Maria” mocht ontvangen.
In Haar, door Haar en uit Haar heeft Hij Zijn Meesterstuk, Jezus Christus, Het Vleesgeworden Woord, voortgebracht en nooit heeft Hij Haar verstoten.
Hij blijft dus nog dagelijks in Haar en door Haar op een geheimzinnige, doch waarachtige wijze, de uitverkorenen voortbrengen.
En gij Mijn kinderen ?
Kunt gij Mij nazeggen, dat gij enen bruidegom bezit die u lief heeft of een bruid die u bemint ?
Roept gij Mij bij Mijn Naam, dan zal Ik antwoorden : God ! Noemt gij Mij zalig, dan zal Ik God alleen verheerlijken.
Gij hebt een naam ontvangen toen men u op de aarde plaatste. Niet alleen gij, maar ook hij die naast u leeft gaat met een naam door het leven. En hoe spreekt gij hem aan ? Hebt gij zijn naam misschien onteerd ? Hebt ge hem verstoten, terwijl hij u wellicht meermalen behoedde om u van een dwaalspoor af te houden ?
En niet wetende, dat gij verkeerd belandde, heeft hij, wellicht in stilte, om u geleden. Want, waarom ging u troost zoeken bij die ander, terwijl die ene zo heel dicht om u heen is ? Hij die jou overal verdedigt, maar waarvan gij zijn onschuld als fouten zijnde blijft opsommen. Is er dan nergens meer hoop voor hem ? Ligt de redding voor jou alleen bij die ander ?
Gij hebt gekozen om een andere naam aan te nemen voor uzelve.
Gij hebt gezworen hem trouw te blijven, want er bestond toen voor jou maar aan geluk hem te bezitten ! Zich geheel en al aan hem geven, aan deze mens. Met hem sloot gij een verbond want bij hem alleen was liefde te vinden.
Hoe gelukkig waart ge voor uzelve toen hij aan jou zijn jawoord gaf.
Neen zie niet om naar hem “die iemand” wien gij deze schuld op de schouders laat nemen. Zie echter naar jezelf.
Zie niet om, maar lees of kijk in je eigen hart en vraag je dan af of het wel zuiver is.
Heeft dezen uwen broeder jou kwaad gedaan, ga dan naar hem toe en vergeef.
Ga niet uitzoeken naar de oorzaak, maar reik welwillend uw hand om uw schuld daardoor te vereffenen.
Het zal je niet meevallen om “die” nederigheid aan te kweken, maar doe het omwille van Jezus Christus. Ook Hij heeft niet gelet op jouw schuldbekentenis toen Hij het Kruis naar Golgotha droeg, maar smeekte den Allerhoogste : “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen !”
Kunt gij Hem dan ook nu nog niet nazeggen :
“Ja Heer, ik vergeef !”
Is het te zwaar om uw eigen fouten en tekortkomingen te bekennen?
Gij zoudt verlangen om Mijn Woorden zelf te kunnen opvangen.
Zoudt gij dan wel luisteren ? Zoudt gij dan bekennen, om ook daarna nog vergiffenis te durven vragen ?
Denk na, want ook voor jou was deze Boodschap ! Tot elk geslacht heb Ik gesproken !
Ja gij allen die deze Woorden onder ogen krijgt, zult eens begrijpen, dat uw naam van grote betekenis is om uzelf beter te leren kennen, ja in uw harten te schouwen.
Hierdoor zult gij ontdekken, dat ook Uw Moeder uw binnenste kent.
Dit was het wat Ik voor vandaag had willen zeggen.
Lang zal het uitblijven eer dat Ik opnieuw het Woord tot u richt.
Mediteer daarom over deze Boodschap en gij zult Mij er later dankbaar voor zijn.
Moge de vrede van Jezus Christus met u allen zijn !
Dat geve de Algoede God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief