30 december 1982 – 15.00

Mijn geliefden, Ik heb u niet langer willen teleurstellen bij het einde van dit jaar wat spoedig nadert.
Mag Ik u vragen, hebt gij alles goedgemaakt wat soms nog in strijd is met uw geweten ? Hebt gij voldaan waarom Ik u vroeg in Mijn allerlaatste Boodschap ? Doe dan nog wat Ik u bevolen heb, want het is nog niet te laat.
Nimmer is de mens door de woorden van de Hemel afgezonderd geworden, tenzij hij er niet naar luisteren wil.
Toch weet Ik, dat al Onze kinderen van goede wille zijn, maar dat het voor hen niet gemakkelijk is om alle offers te aanvaarden die over hen komen. Wat denkt u : Was het voor Onze Zoon Jezus niet moeilijk toen Hij de opdracht van Zijn Vader ging vervullen ?
Toch denkt de mens maar al te vaak, dat Hij het veel gemakkelijker had dan wie ook. Hij was immers God !
Vergeet niet Mijn kinderen, dat Hij geboren is als mens evenals gij allen. Want als Mensenzoon heeft Hij u willen verlossen door Zijn Komst en door Zijn Kruisdood. Jezus is altijd Liefde, want zonder “Deze” zou Hij geen God kunnen zijn. Vraag daarom tijdens deze gezegende Kersttijd of Hij u die vrede geeft, welke gij niet uit uzelve bezit. Want van Hem komt de grote barmhartigheid die elke mens ontvangt, hetzij zieken of noodlijdenden, hetzij hulpzoekenden of zij die sterven, Jezus zal altijd met u zijn.
Toch moogt ge alles voorleggen aan Mij Die gij Moeder noemen moogt, want door Zijn Kruisdood ontving Ik allen in Zijn Naam.
Wanneer gij elkander een Zalig en een gelukkig zegenend jaar toewenst, laat het dan zo zijn, dat er geen enkele smet aan kleeft, anders zal ook uw leven niet gelukkig zijn.
Moge dan door de Woorden welke Ik nogmaals tot u richten zal, voor u het teken worden en zijn van een goede verstandhouding. Want alle mensen zullen eens weten, dat wat zij niet hebben goedgemaakt niet overeenkwam met de Wil van God.
Want Hij geeft elkeen de kans om eens deelachtig te zullen zijn aan datgene wat Hij voor allen verlost heeft. Neem dan uzelve eens onder controle om na te gaan of er nog iets aankleeft wat in strijd is met broederliefde.
Leef zo, alsof het de laatste dag van uw leven is, al komt er spoedig een wisseling van het oude naar het nieuwe jaar.
Dit jaar – wat aan zal breken – is niet zo maar door Uw H.Vader de Paus uitgeroepen tot Heilig Jaar. Ook Hij wacht met u allen tesamen op de verlossing en redding van de gehele H.Kerk.
Probeer daarom om samen daar naar toe te groeien, want zonder uw goede wil en uw overgave met een alvergevende gezindheid zal het u niet baten.
Allen die hier of elders bij elkander in den geest met Ons verbonden zijn zullen de genade ontvangen die zij door Gods Almacht mogen bekomen.
Nu vraag Ik u nogmaals, voor Mijn afscheid aan U dit jaar, om te doen en niet alleen te willen waarom Ik vraag. Daarom vraag Ik u allen te willen knielen en de Zegen te zullen ontvangen die Ik u mag geven door de Hand van de Bedienaar van de H.Kerk.
Door de Almacht van de Vader zegenen wij u dan allen tesamen en zeggen dan : Zegene u de Vader, Zoon en H.Geest. Amen.
Allen wil Ik u danken en groeten en tevens vragen veel te zullen bidden voor Zijne Heiligheid de Paus. Hiermede zeg Ik, vertrouwende op uw goedheid en liefde, voor allen : Dag kinderen en moge de vrede met u allen zijn.

-1

-1

1

0

boodschappen archief 1982

boodschappen archief 1982

-1

-1

1

0

boodschappen archief 1983

boodschappen archief 1983

Aanmelden voor de nieuwsbrief