11 november 1982 – 15.00

Geef Mij uw harten kinderen om het voor te dragen aan de Vader in de Hemel. Gij hebt al uw smeekbeden en uw goede adviezen van anderen opgevolgd door de gang te maken naar dit genadeoord.
Gij hebt u niet laten misleiden door anderen om u af te wenden van deze plaats.
Velen zijn u al voorgegaan naar deze plaats, doch niet allen zijn trouw gebleven aan de eens gedane beloften aan Hun Moeder. Zij kozen voor iets anders, want gebed en bedevaarten bezoeken vonden zij een sleur. Zij wisten niet, dat zij door hun ontrouw aan Hun Moeder Mijn Hart en Dat van Onze Zoon Jezus getroffen hadden. Ze bleven halsstarrig ontkennen, dat de Hemelse Moeder hier kwam, niet om u steeds op uw fouten te wijzen, maar ook om het goede voor te houden en genade te verschaffen en uit te delen, die Christus Mij aan u liet uitdelen. Want u weet immers, dat ge Mij ontmoeten moogt als de Middelares aller Genade.
Veel heb Ik tot allen gesproken, doch gij hebt niet altijd een bezoek van Uw Moeder mee kunnen maken. Gij wist echter door de vele en goede woorden, die kwamen uit een Moederhart oprecht bedoeld waren voor Mijn kinderen.
Niet allen zijt gij meerdere malen hier aanwezig kunnen zijn, doch uwen wil om er bij te willen horen was reeds voldoende.
Vandaag zijt gij dan gekomen om Mij en vooral Onze Zoon Jezus,Uwen Heer, te komen smeken om bijstand aan zieken en noodlijdenden. Gij hebt gevraagd om genadig te willen zijn voor hen, die u voor zijn gegaan. Weet, dat deze kinderen veilig door en met Uw en Hun Moederhand zijn gekomen bij de Vader, Die Zijn Barmhartigheid liet gelden voor deze getrouwe zielen.
Ook voor de H.Vader de Paus, die de huidige Opperherder van de Kerk is, hebt gij veel en trouw gebeden, op Mijn verzoek.
Weet, dat God de Vader, de H.Aartsengel Michael en Uw Moeder hem geholpen hebben om een gekozen aanslag te verijdelen.
Blijf altijd voor deze H.Vader bidden, dat Hij de kracht mag ondervinden door het gebed wat de Vader wordt aangeboden.
Altijd zal Ik met u zijn, waar enkelen bij elkander zijn om voor de noden van medemensen te bidden. Zoals gij nu het gebed in gezang laat verheffen “om u te aanhoren”, zo zal Ik er zijn om datgene te geven wat de Vader toelaat te geven aan Zijn kinderen.
Moge dan door de kracht van deze “gezongen litanie” de Heer der Heerscharen met u allen zijn. Ja weet, dat Ik u hoor !
Want iedereen die zijn Moeder ooit mocht geroepen hebben tijdens haar leven op aarde zal altijd gevoeld en gemerkt hebben, dat er iemand was die meer was als een zuster of vriendin.
U hebt Mij nodig, maar ook Uw Hemelse Moeder roept tot u om altijd te doen wat de Heer van Zijn Schepselen verlangt.
Ligt niet alles in het woordje “Moeder” verborgen, de liefde voor haar kinderen. Daarom zal Uw Moeder altijd over u blijven waken, maar ook volgen als gij verdwaald zijt geraakt.
Kom dan rusten aan Mijn Hart als gij moede zijt, want Uw Moeder is er om Haar kinderen te troosten.
Wanneer gij niet meer bidden kunt, roep Mij dan maar bij Mijn Naam. Dan zal Ik er zijn om te luisteren naar wat gij Mij te zeggen hebt.
Niet altijd meent gij Mijn nabijheid te gevoelen en toch laat Ik u nooit alleen.
Moge dan door Mijn Woorden en Mijn vragen aan u, gij geholpen worden om datgene te doen waartoe gij geroepen zijt.
Kinderen Gods moogt gij u noemen, want gij hebt niet geschroomd ook op deze dag hier te willen zijn. Daarom wil Ik u heden met Mijn Priesterzoon Gods zegen over u en de uwen afsmeken.
Neem deze zegen dan mee naar uw huisgezinnen om ze over te dragen aan hen, die gij achterliet.
Ook de zieken die gij hier hebt aanbevolen ontvangen Mijn Zegen !
Moge dan door de woorden die Mijn Priesterzoon tot u allen richt de zegen over u allen neerdalen, in de Naam des Vaders, des Zoons en des H.Geestes.
Ik wil u danken en groeten en vragen veel te bidden voor de H.Vader de Paus.
Moge dan met deze woorden gij, via Mijn dochter, Mijn groetenis ontvangen.
Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief