14 november 1982 – 14.40

Gij zegt Mijn kinderen, dat gij alles wilt neerleggen in Mijn Handen.
Met geheel uw zielen en al de krachten die er van uitgaan wilt gij alleen God toebehoren.
Met velen zijt gij naar hier gekomen om verenigd te bidden rondom den Troon van Jezus en rond de Beeltenis van Uw Moeder uw gebeden te richten tot Haar, Die altijd voor u zorgen zal. Nimmer zult gij dan ook tevergeefs een beroep op Mij doen !
Maar ook tot Jezus en Vader Jozef kunt gij voortdurend uw smeken richten. Nimmer zijt gij onverhoord weggegaan van de plaats waar gij uw harten door gebeden hebt uitgestort.
Of dit in een kerk, kapel, in uw huis of slaapkamer plaats vindt, altijd zullen Wij er zijn om u te willen aanhoren.
Maar bidt ook veel voor de zieken die gij misschien niet kent, maar die toch uw massaal gebed verwachten en ook een groot vertrouwen hierin hebben. Zij blijven voortdurend toezien op de hulp van de Hemel. Maar hiervoor is een groot gebed nodig, dat komen moet uit een rein en zuiver hart.
Gij hebt reeds voor de bereiding uwer gebeden, door uw schuld te bekennen, de ziel van al uwer rein gewassen en met de uitspraak Mijner Priesterzoon vergeving bekomen.
Jezus heeft immers gezegd tegen Zijn bedienaren van de Kerk :
“Zij die gij vergeeft zijn al hun zonden vergeven, doch die Gij laat behouden hun zullen ook bij God behouden blijven”, totdat er weer schuldgevoelens en een oprecht berouw betoond wordt.
Ter verduidelijking wil Ik hier aan toevoegen : Wanneer gij meent niet of onvoldoende beleden te hebben, ga dan naar een Priester en leg hem uw schulden voor, dan zal hij u gaarne vergeven.
Bij velen die op grote plaatsen aanwezig zijn mogen ook massaal de zonden beleden worden en zullen dan ook vergeven worden. Toch moet men er geen gewoonte van maken om altoos door een biechtcelebratie uw schuld aan God te belijden als gij een grotere zonde mocht hebben bedreven.
Denk echter niet altijd, dat God uw zonden zo zwaar aanrekent als gij een berouw toont en uitspreekt.
Christus Jezus gaf ook aan allen vergeving tijdens Zijn Leven op aarde, al kende Hij de harten van allen en ook elke ongerechtigheid.
Maar Hij sprak tot allen : “Ga, uw zonden zijn vergeven !”
Om terug te komen op Mijn verzoek veel te bidden voor de zieken en meest verlatenen vraag Ik u ook in alle nederigheid, veel te zullen bidden voor de Kerk van Christus en om vele nieuwe, maar dan ook heilige roepingen.
Want de Kerk van Christus schreit, zodat de gewelven van dit Vaderhuis op vele plaatsen zouden gaan scheuren.
Zij lijdt meer dan aan van u ooit vermoeden zal. Opnieuw wil Christus zegevieren want daar smeekt gij steeds om als gij de gezangen laat horen van het “Christus Vincit”.
Zeker zal Christus blijven regeren en overwinnen !
En al lijkt de duivel een nog grotere macht te bezitten dan Onze Vader in de Hemel zal hij beslist niet in staat zijn de Kerk van Christus Jezus te overweldigen.
Bidt daarom veel tot de H.Michael en vooral door het gebed wat Ik u geven mocht.
Wanneer gij verlangt een vredige en zalige Kerstmis te willen beleven, maak dan eerst uw hart rein, alvorens gij om deze vrede vraagt. Want hoe kan er vrede komen, als uw hart nog scherpe doornen vertoont voor uwen broeder ?
Hier ben Ik in uw midden zoals ge Mij als de Turris Davidica kent en voor u ziet door deze Beeltenis.
Geve dan door de reinheid en liefde aan anderen, dat gij de lichtstraal van de Toren van David in uw harten voelt weerkaatsen. Dan pas zal uw binnenste van alle reinheid vervuld zijn.
Moge dan door deze vurige bede, Gods Zoon toelaten, dat de Zaligverklaring van Pio Franciscus ook weldra door de Kerk zal worden uitgesproken. Hij is de begeleider van Uw Hemelse Moeder en is nu ook hier aanwezig, al ziet Elisabeth hem nog niet.
Alleen de Moeder van u allen aanschouwen is al een voorrecht zult gij zeggen. Ja, een groot voorrecht, maar hiernaast staan ook de vele offers die van deze kinderen gevraagd worden.
Nu wil Ik u allen nog dit zeggen : “Probeer om zoveel mogelijk deze bedeplaats bij anderen aan te bevelen, dan zullen er spoedig plannen worden voorbereid deze plaats groter te maken om te komen bidden hier “.
Kniel nu.
Zeg aan Mijn Priesterzoon of hij met Mij de zegen wil uitspreken over allen !
Deze komt van de Vader, Zoon en H.Geest.
Ik wil u allen danken voor uw komst en ook wil Ik groeten en zegenen allen, die gij thuis achterliet.
Ik zeg u allen : Wees gegroet van Uw Hemelse Moeder en Pater Pio!
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief