12 september 1982 – 15.00

Enkelen onder u zullen het niet begrijpen waarom Ik nu toch in uw midden ben gekomen.
Ik had u hedenmorgen immers door een Boodschap medegedeeld, dat het vandaag dan deze enige mededeling was.
Toch kon Ik, als Moeder zijnde, niet over Het Harte verkrijgen om u zonder een bezoek door Mij te laten vertrekken van deze plaats.
Wat Ik nu te zeggen heb is dit :
Doe wat Ik u heb voorgehouden te doen en probeer je leven zo in te stellen, dat ge ook volbrengen kunt wat of de Heer van Zijn schepselen verlangt.
Daar gij in zo’n grote getale wederom deze plaats hebt willen bezoeken, zal Ik voor u bemiddelen, dat er ook door kerkelijke overheden begrip getoond wordt voor deze bedeplaats.
Zoals ge allen wel ziet is deze bidkapel te klein om zovelen te bevatten, doch groot genoeg om u allen op te bergen in Het Hart van Hem, Die u toe zal roepen : “Blijf Mijn Moeder bezoeken en doe wat Zij u zeggen zal “!
Want evenals op de Bruiloft te Kana Zij Mij erop wees, zal ook Zij nu voor u allen ten beste spreken om te bemiddelen bij Haar Zoon.
Zo zal de Heer tot u allen spreken, als gij Hem vraagt wat te moeten doen, wanneer gij het weer eens moeilijk hebt.
Kom dan met al uw droeve klachten en het bittere leed, dat gij er van proeft bij Mij. Ik zal u altijd helpen !
Mocht het zijn, dat ge Mijn Stem niet altijd verneemt of de geur die Uw Moeder altoos verspreidt niet gewaar wordt, zal Ik bij u zijn wanneer gij weer in gebed verenigd zijt met God en met elkander. Wanneer gij Mijn Woorden leest wanneer de laatste Boodschap u wordt toegezonden, mediteer dan niet alleen over dit alles, maar doe en luister waarom Ik u vraag als naar een adviserend Persoon. Christus alleen zal immers regeren en geen mens zal Hem hierin overtreffen. Zelfs Zij – ja, Die ook Uw Moeder is -luistert naar Zijn bede, welke Hij richt tot Mij, wanneer Ik telkens opnieuw de aarde ga beklimmen. Want ook voor een Hemelse Moeder is het een wijdse, ja steeds verder klimmende lengte van de uitgang der zon tot aan de oceaan der liefde.
Mogen daarom voor u allen ook deze laatste woorden van kracht zijn. Weet, dat Ik al uw gezangen, gebeden en goede beloften niet alleen aanhoor, maar tevens zal opsluiten in Mijn Hart. Daar zal het veilig zijn. En Ik zal bij aankomst bij Mijn Vader het overdragen aan de Allerhoogste Driewerf Heilige God. Altijd zal Ik met u zijn, totdat de dag is aangebroken, dat u voor goed bij Mij zijt.
Ik hoor al uw smeken en ken het verlangen van al uw harten.
Nimmer zal Ik falen of ook maar aan moment Mij afwenden van Mijn kinderen.
Daarom wil Ik u nu gaarne zegenen met Mijn Priesterzoon !
Kniel dan nu !
Zegenen zal u de Almachtige God, Vader, Zoon en H.Geest !
Moge door het uitspreken dezer woorden de vrede met u allen zijn.
Ik dank en groet u allen !
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief