13 juli 1982 – 05.00

GEBED

Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboorte de naam ontving door Onze Heer Jezus, wij smeken U ons te willen behoeden voor alle gevaren van deze wereld.
In het bijzonder vragen wij om Uw bijstand en bescherming voor onze H.Vader de Paus, die dezelfde naam “Joannes” draagt.
Toen Uw Vader door den H.Geest geleid werd den Tempel te betreden, heeft hij van de Engel, die God gezonden had, het woord vernomen, dat hem een zoon zou worden geschonken, welke hij Joannes noemen zou.
Al geloofde men door de hoge leeftijd van Uw moeder niet in Uw komst, was men er zich nog minder van bewust, dat U de Voorloper van Jezus Christus zoudt zijn.
Grote dingen had de Heer met U voor. Maar ook nu verwachten wij, dat Gij den Weg des Heren opnieuw zult voorbereiden, zodat wij Hem op waardige en passende wijze zullen mogen ontvangen.
H.Joannes, Grootste Profeet aller tijden, Gij die bij het uitspreken van Uw woorden Uwen mond door de gelovige mens gezien werd als een scherp zwaard, geef dat wij bij onze aanroeping verlost en beschermd worden van de listen des duivels. Gij zijt gekomen om te getuigen van Het Licht. Zorg daarom, dat onze Moeder de H.Kerk zal zegevieren en dat de schaduwen zullen wijken door dezelfde Hand die U beschut heeft om zo het Licht te brengen voor allen die U aanroepen.
H.Joannes, voorbeeld van liefde en zorgzaamheid, bidt voor ons.

Aanmelden voor de nieuwsbrief